Totaalpakket: ggz voor tolken, tolken in de ggz

In de ggz is taal buitengewoon belangrijk en voor tolken is het een groot werkveld. De gesprekken zijn vaak lastig en zwaar. Er wordt over moeilijke en schaamtevolle gebeurtenissen gesproken, patiënten zijn soms in de war en slecht te begrijpen. Ook zeggen hulpverleners soms ‘vreemde’ dingen. Deze cursus geeft een antwoord op vragen als  ‘waarom doen hulpverleners wat ze doen? Hoe moet mijn houding zijn als de patiënt vreselijk verdrietig is? Hoe tolk of beschrijf ik het taalgebruik van een ernstig verwarde patiënt?’

Programma

Wanneer een cliënt of patiënt niet dezelfde taal spreekt als de hulpverleners, is er al snel behoefte aan een tolk. De ggz is daarmee een relatief grote opdrachtgever voor tolken.

Het werken in de ggz stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. De gesprekken volgen niet de regels die in de algemene omgang gebruikelijk zijn. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:

 • de achtergrond van de interventies van de hulpverlener begrijpt (tolkattitude binnen het kader van verschillende therapeutische werkvormen)
 • inzicht heeft in moeilijkheden die zich kunnen voordoen in de manier van spreken en de gedragingen van de patiënt (tolkattitude aangaande ziektebeelden en daaraan gerelateerd gedrag)
 • de therapeutische, psychologische en psychiatrische taal goed begrijpt (tolk- en taalvaardigheid: specialistisch lexicon)
 • bij gebrek aan het juiste vreemde woord of gebaar kan uitleggen wat de boodschap behelst (taal- en tolkvaardigheden)
 • weet wat de optimale tolkhouding is voor wat betreft integriteit en neutraliteit (tolkattitude)
 • kan aangeven wanneer de communicatie hapert (tolkattitude)

Om deze redenen heeft KTV, in nauwe samenwerking met dr. Hanneke Bot, een 33-urige specialisatie ‘Ggz voor tolken, tolken in de ggz’ opgezet. 

Lesschema

Het curriculum bestaat in totaal uit:

 • zes webinaropnames van twee uur die u in uw eigen tijd kunt bekijken voorafgaand aan de bijbehorende online vragensessie;
 • zes online vragensessies van één uur waarin u per persoon minimaal twee vragen voor de docent van het bijbehorende webinar heeft voorbereid;
 • drie trainingsdagen in Nijkerk.

De cursus is deels taaloverstijgend en deels taalspecifiek. Tijdens de trainingsdagen oefenen tolken gebarentaal in NGT <> Nederlands, schrijftolken Nederlands gesproken <> Nederlands geschreven en gesproken vreemde taaltolken in het Nederlands <> Nederlands.

In de webinars wordt de theorie die ten grondslag ligt aan de trainingsdagen uiteengezet. Het voordeel hiervan is dat op deze wijze de trainingstijd optimaal benut kan worden voor interactieve trainingselementen. De focus kan in de trainingen volledig gelegd worden op de toepassing van nieuw aangeleerd (gebaren)lexicon, tolkvaardigheden, bewustzijn van tolkhouding in het specifieke vakgebied, beroepsmatige verantwoordelijkheden, ethische kwesties, etc.

Deelnemers moeten tijdens de webinars een begrippenlijst aanleggen van woorden, begrippen en uitdrukkingen die zij niet paraat hebben in hun tolktaal en die zij met de hoofdtrainer, co-trainer of collega’s willen bespreken tijdens de trainingsdagen. Tijdens twee van de drie trainingsdagen is een co-trainer (native speaker NGT) aanwezig.  

Relevantie

In de ggz is taal buitengewoon belangrijk en voor tolken is het een groot werkveld. De gesprekken zijn vaak lastig en zwaar. Er wordt over moeilijke en schaamtevolle gebeurtenissen gesproken, patiënten zijn soms in de war en slecht te begrijpen. Ook zeggen hulpverleners soms ‘vreemde’ dingen. Deze cursus geeft een antwoord op vragen als ‘waarom doen hulpverleners wat ze doen? Hoe moet mijn houding zijn als de patiënt vreselijk verdrietig is? Hoe tolk of beschrijf ik het taalgebruik van een ernstig verwarde patiënt?

Leesopdracht

Leesmateriaal bij de specialisatie:

 • U  ontvangt via de post het lesboek Psychiatrie; van diagnose tot behandeling, zesde druk, 2019 van Ron van Deth; 
 • U ontvangt twee hoofdstukken uit het boek Patiëntgericht communiceren in de ggz van Remke van Staveren (digitaal in Mijn KTV);
 • U ontvangt een glossarium van psychiatrische terminologie (digitaal in Mijn KTV).


Klik hier om het leesschema te bekijken.

Schrijfopdracht

Per webinaropname bereidt u twee vragen voor waarop u tijdens de online vragensessie antwoord wilt krijgen. Upload uw vragen uiterlijk drie dagen voor iedere online vragensessie via Mijn KTV.

Dr. Ir. Hanneke Bot is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidzorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek. Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij nog door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.

Sinds februari 2017 is zij lid van het Kwaliteitsinstituut Wbtv.


Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van verschillende disciplines.
Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: transculturele psychiatrie, Global Mental Health, opleiding en onderwijs, forensische asielrechterlijke rapportages, EPA doelgroep, ongedocumenteerde migranten, complex psychotrauma en herstelgericht werken.

Hij is geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), psychotraumatherapeut (NtVP) en arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (KNMG). Rembrant Aarts is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP), Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), European Society of Traumatic Stress en de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

Myra van Heeringen (1985) is werkzaam als verslavingsarts KNMG bij Jellinek, dit valt onder Arkin. Haar werkplekken zijn zowel Amsterdam als Gooi- en Vechtstreek, waar zij op beide locaties werkt bij een ambulant (FACT) team waar outreachende zorg wordt geboden aan mensen die naast problematiek op gebied van middelengebruik ook te maken hebben met problemen op andere leefgebieden, bijvoorbeeld huisvesting, dagbesteding of psychiatrische problematiek. Een deel van de patiënten vallen ook in de categorie ‘zorgmijdend’. Met het multidisciplinaire team wordt bekeken op welke leefgebieden winst te behalen valt en wordt dit stap voor stap aangepakt.

Drs. Erwin van Meekeren
Psychiater/psychotherapeut. Werkzaam via eigen bedrijf (ZZP). En: spreker, schrijver van boeken, coaching, deskundigheidsbevordering, teambuilding, expertises, second opinions (www.Meek-it.com). 
Betrokkenheid bij kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (www.kenniscentrumPS.nl):

 1. Voorzitter podium naastbetrokkenen, Triade, E health, werk & PS
 2. Deelnemer podium EPA-PS, Richtlijnbehandeling
 3. Deskundige (te raadplegen)

Overige: 
-Redacteur rubriek persoonlijkheidsstoornissen van www.psychiatrienet.nl
-Medeorganisator sinds 2002 van het curriculum Persoonlijkheidsstoornissen (www.benecke.nl), acht landelijke congressen per jaar en een buitenlandse week nascholing.

Specialismen:
Persoonlijkheidsstoornissen (ihb Borderline PS)
Contextuele psychiatrie (naastbetrokkenen, cultuur, werk ea omgevingsfactoren) 

Nienke Smit werkt sinds ruim 4 jaar als klinisch psycholoog in de kliniek van Arq Centrum'45. Hier behandelt zij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen. Zij werkt zowel met individuen, gezinnen en groepen. Om haar werk goed te kunnen doen maakt zij veelvuldig gebruik van telefonische en persoonlijke tolken. Naast haar studies in de psychologie heeft Nienke een master opleiding gedaan gericht op humanitaire hulpverlening in conflictgebieden (Humanitarian Action)


Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen in de meest brede zin: COA, MOA (huidig GZA), Centrum ’45, IND, rechtbanken en advocatuur. Gedurende deze periode deed zijn ruime tolkervaring op bij maatschappelijk werk, de ggz en traumabehandelingen. 

Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.


Berdine Segers
“Als dochter van dove ouders groeide ik op met Nederlandse gebarentaal als moedertaal. Ik ben mij van kinds af aan bewust hoe belangrijk communicatie is. Tussen dove mensen en horende mensen maar ook tussen horende en doven mensen onderling. En dat de inhoud niet het belangrijkste is in een gesprek, want non-verbale communicatie kan veel meer overbrengen dan gesproken woorden.

Na een opleiding in welzijnswerk, de toneelschool en meer dan 10 jaar gewerkt te hebben als actrice in oa. het Land van Ooit, theatergroepen voor kinderen en theaterprojecten voor volwassenen, heb ik in 2001 een post hbo-opleiding voor trainingsacteren gevolgd. Het voelde als een verliefdheid. Na afloop ben ik meteen aan de slag gegaan.

Ik ben nu 18,5 jaar aan het werk als actrice in trainingen, assessments en coachingstrajecten en kan met overtuiging zeggen dat ik me geen leuker beroep kan voorstellen.

In mijn werk kan ik mijn kennis over communicatie op een praktische wijze combineren met talent voor natuurlijk acteren. Door mijn plezier om met mensen te werken en de manier waarop ik mensen uitnodig om met mij te oefenen verlaag ik vaak de drempel. Ik ben ook maar een gewoon mens!”

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
30,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
12,00
Totaal
42,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33073
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
18,000
Attitude
6,000
Doelgroepen
6,000
Totaal
30,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Online vragensessie bij GGZ-webinar: Inleiding in de GGZ & ggz-gesprekstechnieken 13 sep. 2021 20:00u. - 21:00u.
Online vragensessie bij GGZ-webinar: stemmingsstoornissen & suïcidaliteit 29 sep. 2021 20:00u. - 21:00u.
Online vragensessie bij GGZ-webinar: verslavingsproblematiek en -behandeling 6 okt. 2021 20:00u. - 21:00u.
Ggz-tolkvaardighedentraining I 13 okt. 2021 09:30u. - 17:00u.
Online vragensessie bij GGZ-webinar: angststoornissen 10 nov. 2021 20:00u. - 21:00u.
Ggz-trainingsdag II - Gecompliceerde traumatisering, EMDR 17 nov. 2021 09:30u. - 17:00u.
Online vragensessie bij GGZ-webinar: persoonlijkheidsstoornissen 24 nov. 2021 20:00u. - 21:00u.
Online vragensessie bij GGZ-webinar: psychotische stoornissen 30 nov. 2021 20:00u. - 21:00u.
Ggz-tolkvaardighedentraining III 8 dec. 2021 09:30u. - 17:00u.

Betaling in termijnen is mogelijk. Neemt u daartoe contact op met administratie@ktv-kennisnet.nl

Webinaropnames
Op 1 september worden de webinaropnames gekoppeld aan uw KTV-account. U kunt deze beluisteren wanneer u wilt. Wij adviseren u echter dit niet al te lange tijd voorafgaand aan de bijbehorende vragensessie te doen. Dan is de kennis nog fris in uw geheugen bij de bespreking ervan. Bereid tijdens het beluisteren van de opnames over ieder onderwerp twee vragen voor. Noteer deze en upload uw vragen via Mijn KTV. 

Voor de zes online vragensessies (20.00-21.00 uur) geldt dat u 24 uur voor de start van de eerste online vragensessie eenmaal een Zoom-link voor alle online vragensessies ontvangt. Deze link kunt u te zijner tijd ook terugvinden in mijn KTV. Met de link kunt u zich registreren en inloggen op het Zoom-meetingplatform en alle online vragensessies bijwonen. Vooraf heeft u uw twee vragen aan de docent geüpload via Mijn KTV. Tijdens de sessie kunt u ook nog mondelinge vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) de webinaropnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.


De drie trainingsdagen volgen het dagprogramma:

09:00 uur          Aankomst, koffie en thee
09:30 uur          Start van de training 
11:00 uur          Pauze
11:20 uur          Vervolg training 
12:50 uur          Lunchpauze
13:30 uur          Vervolg van de training 
15:15 uur          Pauze
15:30 uur          Vervolg van de training 
17:00 uur          Einde


LOCATIE TRAININGSDAGEN

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Catering en studiemateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Voor informatie over coronamaatregelen bij KTV klikt u hier.

"De beste bijscholing die ik ooit gedaan heb! En ik tolk al 20 jaar:)"

"Leuke afwisseling van theorie en oefenen."

"Heel fijn om met andere tolken ervaringen te delen en feedback te krijgen."

"Goed, duidelijk, gestructureerd."

"Blij dat ik mij heb opgegeven!" 

"Mooi om te zien hoe kleine veranderingen een groot effect op je tolkhouding hebben."

"Mijn rugzakje is mooi gevuld met nieuwe opties over hoe ik kan reageren tijdens tolkdiensten."

"Opbouw (afwisseling studiedagen en webinars) prima!"

"Webinars als achtergrondinformatie zijn zeker verrijkend."

"Genoten!"

"Echt heel leerzaam en superbelangrijke informatie."

"Veel kennis opgedaan!"

 

 

Startdatum: 13 sep. 2021
 • PE 42
 • 995,- (excl. BTW)
 • Nijkerk en online