Tolken in de jeugdzorg: hulpverleningssituaties

Deze trainingsdag koppelt de theorie uit - met name de laatste twee webinars van de specialisatie - aan de praktijk van de tolk. Deelnemende tolken kunnen hun vragen stellen aan een zeer ervaren jeugdhulpverlener. Ook worden taal- cultuurspecifieke situaties besproken. We staan ook stil bij de verschillende problematieken en het begrip 'destructief recht': wat ligt bij ouders, bij de kinderen, wat is de impact van anderstaligheid, en eventueel licht verstandelijke beperking? Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en praktisch houvast voor tolksituaties binnen de jeugdzorg.
NB: Deze cursusdag kan enkel gevolgd worden als onderdeel van de specialisatie 'Tolken in de jeugdzorg'

Programma

Deze trainingsdag koppelt de theorie uit - met name de laatste twee - webinars van de specialisatie aan de praktijk van de tolk. Dilemma's uit het werkveld worden besproken. Hoe beïnvloeden tolk- en hulpverleningsprocessen elkaar? Deelnemende tolken kunnen hun vragen stellen aan een raadsonderzoeker: want wat maakt het in aanraking komen met de jeugdzorg juist extra zwaar voor iemand die de Nederlandse spreektaal niet beheerst? Wat is typerende problematiek? Welke specifieke vaardigheden vraagt dit van de tolk?

Lesschema

Tijdens deze 6 uur durende trainingsdag zullen de deelnemende tolken specifieke tolkvaardigheden, reflectie-attitude rondom de jeugdzorg in het algemeen en meer specifiek rondom het tolken voor mensen die in een (v)echtscheiding zitten of betrokken zijn bij kindermishandeling. De training heeft een interactief karakter en is gevuld met zeer uiteenlopende werkvormen zoals videofragmenten, groepsopdrachten en puzzels om, al doende, ervaring gestuurd te leren. 

09:30 – 09.45 Terugblik trainigsdag 1, vooruitblik en afstemming

09:45 – 10:15 Inhoudelijke inventarisatie van jeugdhulpverleningssituaties en de rol van de tolk hierin.

10:15 – 11:00 Reflectie op eigen casuïstiek (vooraf aangeleverd)

11:00 – 11:20 Pauze

11:20 – 12:50 Veelvoorkomende blokkades en oordelen tijdens het tolken.

12:50 – 13:45 Lunchpauze

13:45 – 14:30 Interactieve vraaggestuurde middag onder begeleiding van orthopedagoge/ gz-psychologe.

15:30 – 16:30 Spelenderwijs toepassing en inclusie van het geleerde. Wat en hoe neem je het geleerde mee naar jouw tolkpraktijk? 

16:45 – 17.00 Afronding en evaluatie

Leerdoelen

 • De tolk weet hoe signalen objectief besproken worden en wat dit betekent voor het tolken.
 • De tolk heeft geoefend met het beschrijven (benoemen) van gedrag en uitingen náást het vertalen.
 • De tolk herkent signalen als kindermishandeling en huiselijk geweld in uitingen van gebaren, en benoemt wat relevant is (hoe interpreteer je het verschil tussen een tikje of een mep).
 • De tolk leert wat theorie betekent in de praktijk, voor hem als dienstverlener, vertaler en als persoon.
 • Tolk leert wat diens aanwezigheid betekent voor het communicatie-, gebarentolk en hulpverleningsproces.
 • Tolk weet transparant af te stemmen met de hulpverlener (doel hulpverlening) én de klant (tolkwens).

Relevantie

Tolken behoeven, om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren, kennis van het veld waarin zij werken. Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. Om goed te kunnen tolken is het nodig dat een tolk:

 • de achtergrond van de interventies van de hulpverlener begrijpt;
 • inzicht heeft in moeilijkheden die zich kunnen voordoen in de manier van spreken en de gedragingen van cliënten (taal- en tolkvaardigheden aangaande psychische problemen en gerelateerd gedrag);
 • de gebruikte specialistische terminologie binnen de jeugdzorg voor 100% begrijpt (taal: specialistische terminologie);
 • weet wat de optimale tolkhouding is voor wat betreft integriteit en neutraliteit (tolkattitude);
 • weet dat vertalen naar de andere taal, onvoldoende kan zijn om de diepere laag van de boodschap over de brengen en kan aanvoelen wanneer de communicatie hapert (attitude).

De tolken hebben onderzocht op welke manier zij de klant(en) willen bijstaan. Puur als tolk? Of meer betrokken? Tevens hebben zij geleerd hoe ze professionaliteit in deze kunnen blijven waarborgen.

Voertaal

Nederlands

Schrijfopdracht

Beschrijf voor een bedachte of meegemaakte situatie waarin je tolkte binnen een jeugdhulpverleningssetting gerelateerd aan de onderwerpen van de webinars. Beschrijf daarbij de gezinssamenstelling, leeftijden, welke taal? Benoem het doel van het gesprek voor de klant, voor de hulpverlener en ook jouw doel als tolk. Beschrijf een beperkt aantal dilemma’s waar je tegenaan bent gelopen, of zou kunnen lopen. Echter: schrijf deze dilemma’s op in een vraagvorm!

Maximaal 1 A4 per casus. Uiterlijk 5 dagen voor elke trainingsdag uploaden via Mijn KTV.

Sebastiaan Boogaard is onder meer tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Werkervaring deed hij binnen de hulpverlening op bij Buro Slachtofferhulp, De Waag, Jeugdzorg, Jeugdbescherming (Gezinsvoogdij) en een instelling voor psychosociale thuiszorg. Tevens heeft hij een praktijk waarin hij therapie geeft, met name gericht op ouder-kind en gezinsrelaties als gevolg van trauma of andere schokkende gebeurtenissen.

NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien".

Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

 

Marije de Boer (trainingsdag 2)
GZ-psycholoog kinder en jeugd bij GGZ Delfland

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

Deze cursusdag kan enkel gevolgd worden als onderdeel van de specialisatie 'Tolken in de jeugdzorg'

Datum: 12 mrt. 2022
 • van 09:30 tot 17:00
 • 0,- (excl. BTW)
 • Nijkerk