Geboortezorg: kennis, woordenschat en tolkhouding

Babysterfte, abortus, tienerzwangerschappen en moedersterfte komen in Nederland veel vaker voor bij anderstalige vrouwen. En er bestaan specifieke risico’s zoals seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking. Goede geboortezorg leidt tot een vermindering van deze risico’s. Als tolk kan je daar een belangrijke bijdrage aan geven, mits je goed geïnformeerd bent. Deze online lesmodule geeft je de nodige basis om in de geboortezorg te kunnen tolken.

Programma

Deze online lesmodule gaat over de geboortezorg in Nederland en is bedoeld om je inzicht te geven in de keten van zorgverleners en hun taken die een rol spelen binnen de geboortezorg. De zorgverleners zullen zoveel mogelijk hun eigen taken toelichten en belangrijke thema’s en gespreksonderwerpen bespreken. Ter illustratie zijn meerdere filmpjes in de opnames geplakt. Naast de onderwerpen rond geboortezorg zijn een aantal andere verwante onderwerpen aan deze lesmodule toegevoegd waarmee een tolk in aanraking kan komen: anticonceptie, vrouwelijke genitale verminking en miskraam en abortus.

De lezingen geven een geweldige inkijk in de wereld van de geboortezorg. Uitgangspunt is altijd het contact tussen zorgverlener, tolk en cliënt/patiënt. Het doel van de module is dat u als tolk goed geïnformeerd bent over de geboortezorg, de zwangerschap, de organisatie van de zorg, de kraamzorg en andere gerelateerde onderwerpen. Uiteraard wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de bevalling en mogelijke complicaties.  

Dat alles en nog veel meer wordt uitgelegd door verschillende zorgverleners: een gynaecoloog, een verloskundige, een kraamverzorgster en een jeugdarts. Ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt maar altijd gericht op de toehoorders: tolken die de communicatie voor anderstalige zwangere vrouwen in Nederland faciliteren. Door deze module te volgen krijgt u ruim inzicht in de wereld van de geboortezorg. De lezing over tolkhouding in de geboortezorg maakt u bewust van de toepassing van uw gedragscode binnen deze sector en zet u aan het denken over hoe om te gaan met intimiteit, schaamte, culturele gewoontes en strafbare feiten zoals genitale verminking. 

Bent u al beëdigd tolk? Dan is dit een uitgelezen kans om in één keer 18,25 punten te vergaren.

Inhoud

10 online lezingen:

1.       Taalbarrières in de geboortezorg

2.       Inleiding in de geboortezorg

3.       Begeleiding tijdens de zwangerschap

4.       (De voorbereiding op) de bevalling

5.       De kraamperiode

6.       Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

7.       Anticonceptie

8.       Miskraam & abortus provocatus

9.       Vrouwelijke genitale verminking (VGV)

10.     Tolken in de geboortezorg


Bij alle lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal (behalve bij nummer 1 en 10). U kunt de uitdaging aangaan om deze naar uw werktaal te vertalen en bij KTV in te leveren (zie voorbereiding). Een goede manier om u extra in alle onderwerpen te verdiepen en uw lexicon voor tolkwerk in de geboortezorg op orde te hebben. De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kunt u zelf termen toevoegen. U kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren. 

 

Belangrijk!

Leest u voordat u begint het instructieblad (te vinden in Mijn KTV > Cursussen)

Leerdoelen

- De tolk heeft inzicht gekregen in de keten van zorgverleners en hun taken die een rol spelen binnen de geboortezorg.

- De tolk heeft inzicht gekregen in een aantal aan geboortezorg verwante onderwerpen, zoals anticonceptie, vrouwelijke genitale verminking en miskraam en abortus.

- De tolk is door het volgen van deze module goed geïnformeerd over de geboortezorg, de zwangerschap, de organisatie van de zorg, de kraamzorg en andere gerelateerde onderwerpen.

- Door het bestuderen van de begrippenlijsten krijgt de tolk inzicht in de begrippen die veelvuldig in de wereld van de geboortezorg gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.

- Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in de doeltaal krijgt de tolk inzicht in de terminologie die gangbaar is in de wereld van de geboortezorg zoals gebruikt wordt in de doeltaal. Bovendien krijgt de tolk/vertaler hierdoor meer inzicht in en kennis van de bronnen waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in uw KTV-account. Hier ziet u diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor uw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap treft u ook het Instructieblad aan. Leest u dit eerst rustig door.


Vertaalopdracht (optioneel)

Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 8 lijsten, in totaal 1344 begrippen. Graag de 8 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden (in het Excel-document is een kolom voor vertaling opgenomen) in uw KTV-account.
Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie (5,25 pe). U heeft 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.

Werkt u met twee vreemde talen en wilt u in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boekt u deze uitbreiding van de module via deze pagina. U ontvangt dan een extra certificaat met 5,25 pe-punten.

Indien u de vertaalopdracht niet gaat maken, stuurt u dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.

De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door u vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Simone Goosen (Epidemioloog en adviseur gezondheid vluchtelingen) 
Een belangrijke drijfveer in mijn werk is mijn wil om bij te dragen aan het bevorderen van gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Verontwaardiging over onrecht en ongelijkheid vormt een belangrijke katalysator. Ook mijn nieuwsgierigheid naar factoren die gezondheid beïnvloeden en mijn wil om het beste boven te halen bij anderen en mezelf spelen een belangrijke rol. 

In mijn vrijwilligerswerk als campagneleider 'Taal mag toch geen obstakel zijn? Tolken terug in de zorg, alstublieft' bij de Johannes Wier Stichting komen mijn kennis, ervaring en brede netwerk goed tot zijn recht. Wil je meer weten over onze campagne, kijk dan op onze campagnepagina.

Peggy van der Lans (Gynaecoloog)
Gynaecoloog, Gycon/locatie ZGT Almelo (ZiekenhuisGroep Twente), Aandachtsgebied Verloskunde. Opleider AIGT (Arts Internationale Gezondheidzorg en Tropengeneeskunde), lid landelijke en regionale werkgroep “Ketenrichtlijn Geboortezorg Asielzoeksters” Kernteamlid ZonMw studie EGALITE.

Daniela Congiu (Verloskundige)
Mijn naam is Daniela Congiu en ik werk als eerstelijns verloskundige in een kleinschalige praktijk in Enschede. Ik vind het belangrijk dat iedere vrouw in Nederland de mogelijkheid heeft om op een gelijkwaardige manier mee kan beslissen over de begeleiding en behandeling tijdens de zwangerschap, bevalling en na de bevalling. Communicatie en het daadwerkelijk kunnen begrijpen wat er wordt gezegd speelt hierbij een belangrijke rol. Ik hoop door mijn bijdrage aan deze training tolken beter voor te bereiden op het tolken in de geboortezorg.


Carolien Veldhuis (Kraamverzorgster)
Ik ben nu 11 jaar werkzaam in de Kraamzorg. Kraamzorg is een uniek beroep wat we alleen maar in deze opzet in Nederland kennen. Wat mijn werk zo leuk maakt is dat ik elke week weer een kijkje neem bij onbekende mensen. Je ziet doorgaans een mooie ontwikkeling in zo'n week. Ik houd mij ook veel bezig met Kraamzorg op een AZC. Dit betekent vaak veel uitleg geven. Wat fantastisch dat deze tolkentraining is opgezet. Ik heb hier met veel plezier aan meegewerkt.


Rianne Paalman (Jeugdarts)
Jeugdarts KNMG | Youth Healthcare @ GGD Twente (JGZ regulier en PGA/AZC) | In opleiding arts Maatschappij en Gezondheid

Marijke Roelofsen
Marijke groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
9,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
4,00
Vertaalopdracht
5,25
Totaal
18,25

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • U kunt via e-administratie@ktv-kennisnet.nl aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval registreert u in uw Wbtv-account slechts het aantal punten dat correspondeert met de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien u de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boekt u dit via deze pagina. U ontvangt dan een apart certificaat met 5,25 extra pe-punten.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 9 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). U ziet de spreker en de presentatie in beeld. De hand-outs van deze presentaties bevinden zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 9 uur
Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames


Details
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 9 hand-outs van de lezingen, een Excel-begrippenlijst, een reader, overig relevant leesmateriaal en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan uw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames


Certificaat van deelname:
U ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van uw KTV-account treft u ook het evaluatieformulier aan.

Tip 1! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat u weet wat er verwacht wordt.

Tip 2! Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van uw formulier in te vullen. U weet dan nog waar het webinar over ging, wat u ervan vond en wat u is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op uit uw evaluatieformulier kan zien dat u daadwerkelijk de inhoud van de lezingen heeft beluisterd en begrepen. U kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

Uit uw evaluatieformulier moet per lezing blijken:

 • wat u geleerd heeft;
 • wat u van de spreker vond;
 • waar het over ging (in uw eigen woorden);
 • hoe de presentatie was opgebouwd;
 • een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • in welke mate de inhoud relevant was voor uw tolkpraktijk.

 

geboortezorg
 • PE 18.25
 • 250,- (excl. BTW)
 • Online

Opties bij deze cursus

 • Ik tolk voor Global Talk: - € 25,00