Ggz: organisatie, ziektebeelden en behandeling

Deze online lesmodule biedt u in 6 online lezingen (opgenomen tijdens livewebinars) een overzicht van waar de ggz voor staat, welke ziektebeelden worden behandeld en hoe dat gebeurt. Na een inleidend webinar, worden de belangrijkste ziektebeelden elk in een webinar besproken, evenals de meest gangbare behandelmethoden. Daarbij komen steeds de specifieke aandachtspunten voor het tolken aan bod.

Programma

Tijdens de lezingen wordt telkens de inhoud verbonden met de taak van de tolk en wordt ingegaan op typische houdings- of vertaalproblemen die hiermee samenhangen. Wanneer de tolk begrijpt in welk kader de gesprekken die hij/zij tolkt zich afspelen, zal de tolk beter in staat zijn een equivalente vertolking te maken; specifieke termen worden uitgelegd zodat deelnemende tolken een goede vertaling kunnen maken. Omdat de lezingen met publiek zijn opgenomen, wordt er ruim aandacht besteed aaan vragen van de deelnemers. Hierdoor wordt het perspecteif van de tolk en/of vertaler benadrukt en worden interessante dilemma's besproken.

De hand-outs, het leesadvies, het ggz-glossarium en de zes terminologielijsten die u bij de lesmodule ontvangt, bieden een uitgelezen kans om u goed voor te bereiden op tolk- of vertaalopdrachten binnen de ggz-sector. 

Lesschema

De lesmodule begint met een lezing over de sectororganisatie en wordt vervolgd door vijf lezingen over diverse type ziektebeelden. 

Lezing 1 - Inleiding in de ggz & ggz-gesprekstechnieken

In dit webinar krijgt u een overzicht van de werkvelden van de ggz, de principes die ten grondslag liggen aan de zorg die door de ggz wordt geboden, het verschil tussen gedwongen en vrijwillige opnames en de rol van de PVP, de belangrijkste ziektebeelden, en de DSM-5. In het tweede deel van het webinar worden de algemene achtergronden van de gespreksvoering in de ggz behandeld. Hulpverleners voeren hun gesprekken vanuit een bepaald theoretisch raamwerk. Zonder kennis van die achtergrond is het soms moeilijk te begrijpen waarom een hulpverlener zegt wat hij zegt. Om goed te kunnen tolken is kennis van die achtergrond daarom noodzakelijk.

Lezing 2 - Stemmingsstoornissen & suïcidaliteit

In dit webinar worden de stemmingsstoornissen besproken: de depressie, de manische episode, de persisterende depressieve stoornis en de bipolaire stoornis. Depressie wordt ook wel een volksziekte genoemd omdat het zo vaak voorkomt. Ongeveer 1 op 5 Nederlanders krijgt ook een depressie in de volwassen leeftijd. Suïcidaliteit komt voor bij verschillende psychiatrische stoornissen, maar bij depressie neemt het een prominente plaats in. Het bespreekbaar maken en mede daardoor voorkomen van suïcide is een speerpunt in de ggz. Er zijn specifieke gesprekstechnieken voor ontwikkeld. Het is belangrijk dat tolken daar weet van hebben zodat ze deze gesprekken goed kunnen tolken.

Lezing 3 - Verslavingsproblematiek en -behandeling

In dit webinar worden de stoornissen in het gebruik van middelen, ook wel bekend als verslaving, besproken. Het gebruik van middelen, variërend van het af en toe gebruik van alcohol of sigaretten tot het gebruik van GHB of heroïne, is zeer veel voorkomend. Veel mensen in Nederland gebruiken middelen maar doen dit op een relatief verantwoorde manier en komen er niet door in de problemen. In sommige gevallen heeft een gebruik van middelen zo’n invloed op het dagelijks leven dat het een medische kwestie wordt, die mensen zoeken dan behandeling binnen de verslavingszorg en/of de ggz.

Lezing 4 - Angststoornissen

Angst is een van de basisemoties en binnen de ggz een veel voorkomende klacht. Als angst het dominante symptoom is spreken we van een angststoornis, en deze worden veelvuldig in de ggz behandeld. Maar wat is angst eigenlijk? En wanneer wordt het een stoornis? In dit webinar krijgt u hierin inzicht. We spreken over het ontstaan van een angststoornis, de verschillende angststoornissen die onderscheiden worden en de behandeling daarvan. Voor de behandeling van ernstige angstklachten heeft de hulpverlener ‘lef’ nodig. Wat betekent dit voor de tolk?

Lezing 5 - Persoonlijkheidsstoornissen

Dit webinar gaat over mensen die lastig zijn in de omgang. U komt te weten wat een persoonlijkheid(sstoornis) eigenlijk is. U leert wat de oorzaken van persoonlijkheidsstoornissen kunnen zijn, hoe behandeling er uitziet en wat de herstelmogelijkheden zijn. Het moeilijkste probleem is de ingewikkelde interactie met anderen: met familie en vrienden, met behandelaars en dus ook met tolken. De tolk die hier niet op is voorbereid, kan daardoor in de problemen komen.

Lezing 6 - Persoonlijkheidsstoornissen

Wat is een psychose eigenlijk, wanneer wordt het ook een psychotische stoornis en hoe worden deze behandeld? Deze stoornissen leveren voor tolken zeer specifieke moeilijkheden op als patiënten dingen zeggen die moeilijk te begrijpen zijn en soms ook erg moeilijk te vertalen. Hoe moet u daar als tolk mee omgaan? Wat wil de hulpverlener dan graag van u weten? Daarover gaat dit webinar.

Leesopdracht

Het is aanbevolen om bij deze lesmodule het boek 'Psychiatrie: van diagnose tot behandeling' aan te schaffen. In de 'aanvullende documentatie' in uw KTV-account treft u een leesadvies aan. Deze achtergrondinformatie kunt u gebruiken om uw woordenlijsten uit te breiden en uw kennis te vergroten. 

Vertaalopdracht

Optioneel:

Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 6 lijsten (785 begrippen / 3 pe). Graag de 6 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden in uw KTV-account. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. U heeft 6 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.

Bijzonderheden:

 • Werkt u met twee vreemde talen en wilt u in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boekt u deze uitbreiding van de module via deze pagina. U ontvangt dan een extra certificaat met 3 pe-punten.
 • Indien u de vertaalopdracht niet gaat maken, stuurt u dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.
 • De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door u vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Dr. Ir. Hanneke Bot is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidzorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek.

Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.

Zij is sinds februari 2017 lid van het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Drs. Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van verschillende disciplines.

Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: transculturele psychiatrie, Global Mental Health, opleiding en onderwijs, forensische asielrechterlijke rapportages, EPA doelgroep, complex psychotrauma en herstelgericht werken.

Hij is geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), psychotraumatherapeut (NtVP) en arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (KNMG). Rembrant Aarts is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP), Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), European Society of Traumatic Stress en de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

Myra van Heeringen (1985) is werkzaam als verslavingsarts KNMG bij Jellinek, dit valt onder Arkin. Haar werkplekken zijn zowel Amsterdam als Gooi- en Vechtstreek, waar zij op beide locaties werkt bij een ambulant (FACT) team waar outreachende zorg wordt geboden aan mensen die naast problematiek op gebied van middelengebruik ook te maken hebben met problemen op andere leefgebieden, bijvoorbeeld huisvesting, dagbesteding of psychiatrische problematiek. Een deel van de patiënten vallen ook in de categorie ‘zorgmijdend’. Met het multidisciplinaire team wordt bekeken op welke leefgebieden winst te behalen valt en wordt dit stap voor stap aangepakt.

Dr. Erwin van Meekeren
Psychiater/psychotherapeut. Werkzaam via eigen bedrijf (ZZP). En: spreker, schrijver van boeken, coaching, deskundigheidsbevordering, teambuilding, expertises, second opinions (www.Meek-it.com)

Betrokkenheid bij kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (www.kenniscentrumPS.nl):

 1. Voorzitter podium naastbetrokkenen, Triade, E health, werk & PS
 2. Deelnemer podium EPA-PS, Richtlijnbehandeling
 3. Deskundige (te raadplegen)

Overige: 
-Redacteur rubriek persoonlijkheidsstoornissen van www.psychiatrienet.nl
-Medeorganisator sinds 2002 van het curriculum Persoonlijkheidsstoornissen (www.benecke.nl), acht landelijke congressen per jaar en een buitenlandse week nascholing.

Specialismen:
Persoonlijkheidsstoornissen (ihb Borderline PS)
Contextuele psychiatrie (naastbetrokkenen, cultuur, werk ea omgevingsfactoren)

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
10,75
Voorbereiding
 
Vertaalopdracht
3,00
Totaal
13,75

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • U kunt aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvangt u een certificaat met 10,75 pe-punten voor de contacturen.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien u de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boekt u dit via deze pagina. U ontvangt dan een apart certificaat met 3 extra pe-punten.

Details over de reeks opnames

Na aankoop van deze module worden de 6 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 6 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). U ziet de spreker en de presentatie in beeld. De hand-outs van deze presentaties bevinden zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account.

Tip! print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.
Duur: 10 uur en 45 minuten
Beschikbaarheid opnames: 6 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: U mag maximaal drie maanden verlengen. U kunt dit in één keer boeken, maar u kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.

Inleveren vertaalde lijsten: 6 maanden na beschikbaarstelling opnames. Een eventueel bijgeboekte verlenging is ook van toepassing op het inleveren van de begrippenlijsten.

Details over de documentatie

Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 6 hand-outs van de lezingen, 6 begrippenlijsten en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan uw account. Desgewenst kunt het boek Psychiatrie: van diagnose tot behandeling aanschaffen als naslagwerk. 


Certificaat van deelname

U ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname en het invullen van het evaluatieformulier. 


Evaluatie

In de map ‘Cursussen’ van uw KTV-account treft u het evaluatieformulier aan.

Tip 1! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat u weet wat er verwacht wordt.

Tip 2! Het is aanbevolen om na iedere lezing een stukje van uw formulier in te vullen. U weet dan nog waar de lezing over ging, wat u ervan vond en wat u is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op uit uw evaluatieformulier kan zien dat u daadwerkelijk de inhoud van de lezingen heeft beluisterd en begrepen. U kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

Uit uw evaluatieformulier moet per lezing blijken:

 • wat u geleerd heeft;
 • wat u van de spreker vond;
 • waar het over ging (in uw eigen woorden);
 • hoe de presentatie was opgebouwd;
 • een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • in welke mate de inhoud relevant was voor uw tolkpraktijk.
Direct beschikbaar
 • PE 13.75
 • 295,- (excl. BTW)
 • Online