Nederlands Taalbeleid in Internationaal Perspectief

We gebruiken elke dag taal, en dat doen we min of meer vanzelf. In specifieke situaties gebruiken we de talen die we thuis en op school geleerd hebben, zonder er veel over na te denken. Waarom zou je dat in beleid willen gieten en natuurlijke dingen in regeltjes proberen vast te leggen?

In Nederland is er geen echt taalbeleid, in tegenstelling tot veel landen om ons heen. Toch is het van belang dat er ook in Nederland beter over dit onderwerp wordt nagedacht, niet per se of alleen vanuit een links-rechts perspectief, maar vanuit de reële vragen die bij de ontwikkeling van ons land in de internationale context opkomen. Taalbeleid is voor taalprofessionals buitengewoon belangrijk, omdat zij vaak daarbij worden ingezet.

Er is ook in Europees verband veel discussie over taalbeleid. Vragen betreffen:

(a) de rol van het Engels in allerlei sectoren, o.m. het onderwijs
(b) welke faciliteiten zijn er voor streektalen en regionale minderheidstalen
(c) welke faciliteiten zijn er voor talen van nieuwkomers?
(d) hoe is het onderwijs in de nationale taal (Nederlands, Duits, enz.) georganiseerd?
(e) is er aandacht voor onderwijs in de andere EU-talen?
(f) wat is de visie op meertaligheid in Nederland en andere landen?

In Nederland leven meer dan 2,5 miljoen mensen die met een andere taal naast het Nederlands zijn opgegroeid. Ongeveer een miljoen Nederlanders verblijft langdurig of tijdelijk in het buitenland. Dat maakt het Nederland van nu een veel diverser land dan het vijftig of zelfs dertig jaar geleden was. En deze trend zet de komende decennia door. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor talen en meertaligheid de laatste decen­nia eerder af dan toe, zowel in het onderwijs als in andere sectoren van de samenleving. Tegenover de opmars van het Engels in ons land staat de afnemende belangstelling voor de twee o zo belangrijke buurtalen Duits en Frans en de verschuiving van de economische en politieke wereldmacht naar Azië met al zijn linguïstische implicaties. De vraag is hoe we het enorme reservoir van talenkennis bij de nieuwe Nederlanders inzetten en hoe we omgaan met straattaal, regionale talen, dialecten, vormen van taalgebruik met een heel eigen dynamiek? Het zijn maar een paar van de vele actuele vragen die de noodzaak van Nederlands taalbeleid pijnlijk zichtbaar maken.

Leesopdracht:
- max. 10 pagina's Muysken, P. (2018) Waarom een Nederlands taalbeleid? Noord en Zuid 1(1), 52-56

Deze vindt u na inschrijving in uw KTV-account bij Mijn KTV (Cursussen, map Documentatie bij dit webinar).


Pieter Muysken (1950) studeerde Zuid-Amerikakunde (B.A. Yale University 1972) en Algemene Taalwetenschap (promotie Universiteit van Amsterdam 1977). Zijn vakgebied betreft de manier waarop talen elkaar kunnen beïnvloeden in meertalige situaties. Muysken deed veldwerk in verschillende landen in de Andes, op Curaçao, en in meertalig Nederland. Voordat hij naar Nijmegen kwam was hij werkzaam in Amsterdam en Leiden, en als gasthoogleraar in de V.S., Canada, Peru, Brazilië en Zuid-Afrika. Binnen het Centre for Language Studies is hij de leider van de groep Languages in Contact; de laatste promovendi rondden in 2018 hun proefschrift af. Muysken zelf eindigt met het herschrijven van zijn proefschrift over talen in Ecuador, nu in het Spaans en deels op basis van nieuw onderzoek. De docent was voorzitter van een KNAW-commissie die een rapport gemaakt heeft: Talen voor Nederland in 2018 (te downloaden van de website van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen).

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,25
Totaal
2,25

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 3 oktober 2019 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

NIEUW!

Datum: 3 okt. 2019
  • PE 2.25
  • 20:00
  • 67,50 (excl. BTW)
  • online