Ouderenzorg en aanverwante (financiële) terminologie

Alles over de zorgverlening aan ouderen, het 'oerwoud' aan regelgeving in de zorg, met aandacht voor de financiële aspecten van zorg

In deze lezing wordt ingegaan op verschillende wetten op het vlak van de zorgwetgeving en de daarin gebruikte terminologie, alsook de procedures die door oudere personen en hun mantelzorgers gevolgd moeten worden om de benodigde zorg en huisvesting te verkrijgen. De financiële aspecten hiervan passeren eveneens de revue. Veel afkortingen worden verduidelijkt en in de zorg gangbare begrippen worden uitgelegd.

Het realiseren van een mantelzorgwoning, het aanvragen van dagopvang vanuit de Wmo 2015 of het aanvragen van een indicatie voor opname in een verpleeghuis (Wet langdurige zorg). Voor veel mensen is niet duidelijk waar hulp te vinden is. Bij welke instantie moet je een aanvraag indienen? Welke rol heeft de gemeente? Wat zijn de financiële gevolgen (de ‘eigen bijdrage’) van de zorg die wordt afgenomen? Wat wordt vergoed en wat moet de zorgafnemer zelf betalen? Wat is in welke wet geregeld? Welke professionals zijn betrokken bij het aanvragen en verlenen van de zorg aan ouderen en wie kan de oudere en zijn familieleden goed adviseren? Welke rol spelen mantelzorgers en welke ondersteuning is voor hen beschikbaar?

Dit webinar biedt tolken en vertalers houvast bij het vertalen van begrippen en afkortingen die worden gebruikt binnen de zorg aan ouderen en ook ter zake van de financiering van die zorg. Hierbij wordt veel jargon gebruikt. Wanneer een oudere persoon informatie inwint voor het verkrijgen van zorg, moet de weg worden gevonden naar diverse instanties. Het kan zo zijn dat een ambtenaar van de gemeente een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ met de oudere voert wanneer deze oudere zorg vanuit de Wmo 2015 heeft aangevraagd. Ook kan het zo zijn dat een ‘casemanager dementie’ een gesprek voert met een dementerende oudere en zijn familieleden of overige naaste betrokkenen over bijvoorbeeld dagbesteding of opname in een verpleeghuis.

Het volgen van dit webinar draagt eraan bij inzicht te krijgen in de zeer uiteenlopende wetgeving op het vlak van ouderenzorg en kennis op te doen over de instanties/personen die een rol spelen bij de financiële aspecten van het afnemen van zorg (zoals het CIZ, het CAK, de ‘gewaarborgde hulp’ etc.). Omdat de landelijke overheid sinds 2015 is overgegaan naar decentralisatie van de zorg en ouderen stimuleert om zolang mogelijk thuis te blijven wonen, krijgen steeds meer ouderen en hun familieleden te maken met de noodzaak om zelf de benodigde zorg te organiseren, al dan niet met ondersteuning van overheidsinstanties.

De deelnemer aan dit webinar zal inzicht krijgen in de verschillende routes die een zorgbehoevende kan volgen om (te proberen) passende zorg te verkrijgen.

De kennis die in dit webinar wordt aangereikt, helpt de problematiek te begrijpen die speelt in het ‘oerwoud van de zorgregels’. Ook zullen veel afkortingen worden verduidelijkt en in de zorg gangbare begrippen worden uitgelegd. Verder zal uitleg worden gegeven over de wijze van berekening van de eigen bijdrage die voor de geleverde zorg moet worden betaald en ook op dit vlak worden begrippen uitgelegd, zoals ‘de indicatiedatum’, ‘de rekenhulp van het CAK’ en ‘het peiljaar’.

Leerdoelen

- De tolk/vertaler begrijpt de inhoud en strekking van de relevante wetten op het vlak van de zorgwetgeving en de daarin gebruikte begrippen en kan deze in de juiste context plaatsen.

- De tolk/vertaler heeft zich zo veel mogelijk het jargon - en de nuances ervan - die ambtenaren en zorgverleners (betrokken bij de zorg aan ouderen) gebruiken, eigen gemaakt.

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in de procedures die gevolgd moeten worden om de benodigde zorg en eventueel huisvesting in een mantelzorgwoning te verkrijgen en weet op hoofdlijnen hoe de financiering daarvan geregeld is.

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in de begrippen die veelvuldig in het werkveld van de zorgverlening aan ouderen gebruikt worden, en kan deze ook op een adequate manier toepassen.

Relevantie

De kennis die na het volgen van dit webinar is opgedaan, kun je goed in jouw dagelijkse praktijk gebruiken, wanneer je bijvoorbeeld tolkt voor oudere personen en/of hun familieleden die in gesprek zijn met instanties en hulpverleners om de juiste zorg te verkrijgen en die ook geïnformeerd willen worden over de financiële gevolgen van de zorg die wordt afgenomen.

Voertaal

Nederlands

Mr. M.N. (Mariëlle) Bende studeerde notarieel recht en Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en was aansluitend werkzaam als estate planner en notarieel jurist in de notariële praktijk en bij een belastingadvieskantoor. Zij is thans hoofdredacteur van een kennisbank voor het notariaat, lid van de hoofdredactie van het vaktijdschrift PENotariaat, publiceert regelmatig, is co-auteur van het Compendium Levenstestament (onderdeel zorgwetgeving) en is docent.

Sinds 2020 is zij lid van de commissie ‘Mantelzorg voor ouderen’ van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het webinarplatform zodat je het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Certificaat van deelname
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je:
1) het webinar volledig live bijwoont of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Ouderen-handen
Datum: 20 apr. 2023
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online