Specialisatie 'Tolken in de jeugdzorg'

Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de (gebaren)tolk. Je komt voor de meest uiteenlopende en ingewikkelde zaken te staan. Regelgeving, besluitvorming en vaktermen zijn voor jou als tolk niet altijd even inzichtelijk. Bovendien voeren emoties bij de klant vaak de boventoon. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond van de interventies van de jeugdzorg begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Hoe vertaal je alle informatie niet alleen correct, maar zorg je tegelijkertijd dat deze informatie begrijpelijk is voor de klant? En hoe zorg je dat je zelf niet emotioneel betrokken raakt bij de situatie?

LET OP! Deze specialisatie bestaat voor gesproken taaltolken en schrijftolken uit 4 webinars en 2 trainingsdagen. Tolken NGT volgen aansluitend op ieder webinar een webmeeting waarin gebarenlexicon wordt getraind.

Je hoeft je niet afzonderlijk voor de webinarserie aan te melden.

Programma

Inleiding

Gesproken taaltolken, tolken NGT en schrijftolken behoeven, om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren, kennis van het veld waarin ze werken. Deze specialisatie biedt handvatten voor tolksituaties binnen de jeugdzorg. Zo gaat de cursus onder andere in op de wet- en regelgeving binnen de jeugdzorg, opvoedkundige problematiek binnen gezinnen met een ouder en/of kind met een licht verstandelijke beperking, (v)echtscheiding en kindermishandeling.

Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de kennis, aanpak en gesprekstechnieken van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:

 • de achtergrondinformatie beter kan plaatsen als er beslissingen worden genomen en begrijpt hoe deze beslissingen tot stand zijn gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn.
 • weet welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen.
 • weet welke kenmerken bij deze doelgroep horen en welke gesprekstechnieken bij deze doelgroep ingezet kunnen worden. 
 • weet welke problematiek er rond vechtscheidingen speelt en wat dit vraagt van de aanpak van professionals binnen de jeugdzorg.
 • weet wat verstaan wordt onder kindermishandeling en wat dit vraagt van de aanpak van de professional.

Het curriculum bestaat uit een combinatie van vier webinars van ieder twee uur en twee cursusdagen van zes lesuren. Tolken NGT volgen aanvullend vier webmeetings waarin gebarenlexicon wordt getraind.

Lesschema

Webinar 1: Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal een gezin met anderstalige gezinsleden gepresenteerd en gevolgd worden. Aan de hand van dit gezin zullen de verschillende routes besproken en gevolgd worden die een gezin kan hebben binnen jeugdzorg. Tijdens de bespreking van de verschillende mogelijkheden zullen uitstapjes gemaakt worden met daarin kennis over de juridische kaders. Meer informatie.

Webinar 2: Tolken voor ouders en/of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal afwisselend casuïstiek verteld of bekeken worden en informatie geven worden over kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De informatie zal gericht zijn op specifieke kenmerken en wat dit betekent voor de begeleiding van deze doelgroep. Meer informatie.

Webinar 3: Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat vechtscheidingen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn voor kinderen en welke fases en patronen er te herkennen zijn bij vechtscheidingen. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de specifieke aanpak die dit vraagt van een professional binnen de jeugdzorg. De theorie zal uitgelegd worden op basis van casuïstiek uit de jeugdzorg. Meer informatie.

Webinar 4: Veiligheid binnen jeugdzorg 

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat kindermishandeling is, wat de signalen en de gevolgen zijn. Daarbij zullen de stappen van de meldcode behandeld worden en de verantwoordelijkheid van de professional in de jeugdzorg toegelicht worden. Meer informatie.

Trainingsdag 1: Tolken voor anderstaligen of doven in de jeugdzorg: formele werksituaties

Deze trainingsdag koppelt de theorie uit de eerste twee webinars aan de praktijk van de tolk. Dilemma's uit het werkveld worden besproken. Hoe beïnvloeden tolk- en hulpverleningsprocessen elkaar? Deelnemende tolken kunnen hun vragen stellen aan hulpverleners uit de praktijk: want wat maakt het in aanraking komen met de jeugdzorg juist extra zwaar voor anderstaligen? Wat is typerende problematiek? Welke specifieke vaardigheden vraagt dit van de tolk? Voor tolken die tolkdiensten binnen rechtbankzittingen van jeugdzorg verrichten is het goed om te weten welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen. Doel is dat tolken beter weten wat ze kunnen verwachten op de rechtbank. Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en houvast voor tolksituaties binnen de jeugdzorg. Meer informatie.

Trainingsdag 2: Tolken voor anderstaligen of doven in de jeugdzorg: hulpverleningssituaties

Deze trainingsdag koppelt de theorie uit de laatste twee webinars aan de praktijk van de tolk. Deelnemende tolken kunnen hun vragen stellen aan een zeer ervaren jeugdhulpverlener. Ook worden taal- cultuurspecifieke situaties besproken. We staan ook stil bij de verschillende problematieken en het begrip 'destructief recht': wat ligt bij ouders, bij de kinderen, wat is de impact van anderstaligheid, en eventueel licht verstandelijke beperking? Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en praktisch houvast voor tolksituaties binnen de jeugdzorg. Meer informatie

=============================================================================

Verplichte lexiconmeetings voor tolken NGT

Op de woensdagavonden na de webinaravonden (op maandagavond) vinden online NGT-lexiconworkshops plaats onder begeleiding van Iris Wijnen. De deelnemende tolken NGT noteren tijdens de webinars begrippen die zij graag zouden trainen in NGT. Deze lijstjes worden uiterlijk dinsdagavond geüpload via Mijn KTV. De docent maakt hieruit een keuze. 

Schrijfopdracht

Casus beschrijven t.b.v. trainingsdagen

Beschrijf voor beide trainingsdagen een bedachte of meegemaakte situatie waarin je tolkte binnen een jeugdhulpverleningssetting gerelateerd aan de onderwerpen van de webinars. Beschrijf daarbij de gezinssamenstelling, leeftijden, welke taal? Benoem het doel van het gesprek voor de klant, voor de hulpverlener en ook jouw doel als tolk. Beschrijf een beperkt aantal dilemma’s waar je tegenaan bent gelopen, of zou kunnen lopen. Echter: schrijf deze dilemma’s op in een vraagvorm!

Maximaal 1 A4 per casus. Uiterlijk 5 dagen voor elke trainingsdag uploaden 

 

TOLKEN NGT:

Je maakt per webinar een begrippenlijst van tien woorden of uitdrukkingen waarvoor je een gebaar zou willen aanleren. Dit lijstje upload je uiterlijk dinsdagavond via Mijn KTV. Tijdens de lexicontraining op de woensdagavond wordt een selectie van gebaren getraind. 

Webinarserie

 • Jeltje Rijks | Expertisecentrum William Schrikker (Webinar 1 Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg)
  Gedragswetenschapper SKJ/ psycholoog. Oplossingsgerichte en systemische begeleiding van (pleeg-)gezinnen. Begeleiding van jongeren en jong-volwassenen. "Sinds 2003 begeleid ik jeugdzorgprofessionals. Denk hierbij aan training, intervisiebegeleiding, coaching en gedragsdeskundig advies. Ook help ik instromers bij het behalen van hun SKJ-registratie."

 • Marjoke Haak | Expertisecentrum William Schrikker (Webinar 2 Tolken voor ouders en of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg)
  Supervisor, trainer en jeugzorgwerker bij William Schrikker.

 • Veronica Smits | Expertisecentrum William Schrikker (Webinar 3 Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg)
  Juriste bij het Expertise Centrum van Partners voor Jeugd en Rechter plv Rechtbank Oost Brabant.

 • Laurianne Vooijs | Expertisecentrum William Schrikker (Webinar 4 Veiligheid binnen jeugdzorg)
  Trainer, praktijondersetuner en jeugzorgwerker bij William Schrikker.

 

Trainingsdagen

 • Sebastiaan Boogaard is onder meer tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Werkervaring deed hij binnen de hulpverlening op bij Buro Slachtofferhulp, De Waag, Jeugdzorg, Jeugdbescherming (Gezinsvoogdij) en een instelling voor psychosociale thuiszorg. Tevens heeft hij een praktijk waarin hij therapie geeft, met name gericht op ouder-kind en gezinsrelaties als gevolg van trauma of andere schokkende gebeurtenissen.

  NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien".

  Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

Twee ervaringsdeskundigen uit de Jeugdzorg:

 • Dirk-Jan Vonk (trainingsdag 1)
  Raadsonderzoeker bij Raad voor de Kinderbescherming
 • Marije de Boer (trainingsdag 2)
  GZ-psycholoog kinder en jeugd bij GGZ Delfland

 

Webmeetings voor tolken NGT

 • Iris Wijnen is docent Nederlands Gebarentaal en ervaringsdeskundige. Naast haar werkzaamheden als zelfstandige schrijft ze graag blogs over haar leven als dove vrouw in de samenleving. Ze heeft zichzelf ontwikkeld tot trainer TPRS (= een didactische taalleermethode: Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) en samen met een collega een eigen lespakket: ‘Het hele verhaal in gebarentaal’ geschreven voor docenten gebarentaal.

  Voordat Iris de opleiding tot docent NGT ging doen was ze werkzaam in de jeugdhulpverlening als Pedagogisch Groepsbegeleider in de dagbehandeling voor dove kinderen. Hier heeft ze drie jaar met plezier gewerkt. Iris: “Met de opleidingen SPH en docent NGT is deze training voor mij een leuke koppeling waarin ik mijn ervaringen op beide vlakken kan verenigen en delen met iedereen die aan de training meedoet”.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
20,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
3,00
Schrijfopdracht
0,50
Totaal
23,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33499 (tolken NGT); 33512 (schrijftolken)
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
22,000
Attitude
4,000
Totaal
26,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

NB: Tolken NGT ontvangen in totaal 26 nascholingspunten (accreditatienummer 33499) voor deze specialisatie in verband met de webmeetings die in aansluiting op elk webinar plaatsvinden. Schrijftolken ontvangen in totaal 20 nascholingspunten voor deze specialisatie.

Webinar 1: Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg 10 jan. 2022 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: Tolken voor ouders en/of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg 17 jan. 2022 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3: Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg 24 jan. 2022 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: Veiligheid binnen jeugdzorg 31 jan. 2022 20:00u. - 22:00u.
Trainingsdag I: Tolken in de jeugdzorg: formele werksituaties 12 feb. 2022 09:30u. - 17:00u.
Trainingsdag II: Tolken in de jeugdzorg: hulpverleningssituaties 12 mrt. 2022 09:30u. - 17:00u.
NGT-lexiconmeeting I (alleen voor tolken NGT) 12 jan. 2022 20:00u. - 21:30u.
NGT-lexiconmeeting II (alleen voor tolken NGT) 19 jan. 2022 20:00u. - 21:30u.
NGT-lexiconmeeting III (alleen voor tolken NGT) 26 jan. 2022 20:00u. - 21:30u.
NGT-lexiconmeeting IV (alleen voor tolken NGT) 2 feb. 2022 20:00u. - 21:30u.
WEBINARS
 
De webinars vinden plaats van 20.00 - 22.00 uur.
 
Inloggen
Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvangt u een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen zodat u de vier webinars kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen (tolken NGT moeten de opname binnen twee dagen hebben bekeken ivm de aansluitende webmeetings).
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.


NGT-LEXICONMEETINGS
 
De meetings vinden plaats van 20.00 - 21:30 uur.
 
Inloggen
Om een meeting bij te wonen, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset én een webcam nodig. U kunt tijdens de meeting vragen stellen aan de docente. Dit kan in gebarentaal en NMG (de docente kan erg goed mondbeeld aflezen). Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste meeting ontvangt u een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen zodat u de vier meetings kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties. Live deelname is hierbij verplicht, er wordt geen opname van de meetings gemaakt!
 
TRAININGEN

De twee trainingsdagen vinden plaats van 9:30 tot 17:00 uur.

Locatie trainingsdagen:

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

OVERIGE INFORMATIE

 • Catering is bij de prijs inbegrepen.
 • Maximaal 12 deelnemers.
 • U ontvangt alle documentatie in een ingebonden reader op de eerste trainingsdag

EVALUATIE
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten / nascholingspunten door de stichting RTGS is het vereist dat u
1) de livewebinars volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt (voor tolken NGT geldt dat zij het webinar live moeten bijwonen óf binnen twee dagen de opname volledig hebben bekeken (ivm de meeting behorend bij het betreffende webinar));
2) de meetings live bijwoont (dit geldt alleen voor tolken NGT);
3) de trainingsdagen bijwoont; én
4) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.

"Uitstekend, zoals altijd hier."

"Ik heb veel gereedschap gekregen om er mee aan de slag te gaan."

jeugdzorg
Startdatum: 10 jan. 2022
 • PE 23.5
 • 750,- (excl. BTW)
 • Online en in Nijkerk

Opties bij deze cursus

 • Ik ben tolk NGT: + € 60,00

  Ik neem deel aan de verplichte NGT-webmeetings.