Tolken in het vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een complex rechtsgebied. Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk en overzichtelijk en kan iedereen wel meepraten maar er ligt vaak ingewikkelde juridische regelgeving aan ten grondslag. Een verkeerde interpretatie van wat iemand zegt kan verstrekkende gevolgen hebben voor de vreemdeling. Zijn asielrelaas kan er zomaar ongeloofwaardig door lijken.

Het werken binnen het vreemdelingenrecht stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond van de procedures in het vreemdelingenrecht en de vakinhoudelijke termen begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Ook is het van belang dat de tolk alert is op de valkuilen in dit specifieke werkveld die het goed functioneren kunnen beïnvloeden. De cursus is geschikt voor mensen die (willen) werken in de asielprocedure bij de IND, willen tolken in opdracht van de rechtbank in vreemdelingenbewaringzaken en asielzaken, als telefonische tolk optreden voor VluchtelingenWerk of voor de Vreemdelingenpolitie of die een vreemdeling willen bijstaan bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning regulier. Ook kan de cursus zinvol zijn voor mensen die als vertaler expatbureaus bijstaan.

Het vreemdelingenrecht kent drie verschillende takken: asielrecht, regulier vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring. Aanverwant zijn nog kwesties rond nationaliteit en inburgering. Tegenwoordig hebben internationale verdragen en EU-richtlijnen een steeds dominantere positie binnen de nationale praktijk. Vaak spelen er enorme emoties en niet iedereen vertelt de waarheid. Als tolk kan het u zomaar overkomen dat iemand stelt Palestijn te zijn, maar u hem nauwelijks kunt verstaan als tolk Klassiek-Arabisch omdat de betreffende persoon uit Marokko komt en Marokkaans-Arabisch spreekt. Of iemand is zo geëmotioneerd dat hij of zij u niet laat uitpraten. Of de procesvertegenwoordiger van de IND spreekt zo snel dat u moeite heeft om diens tekst ter zitting voor de vreemdeling te vertalen.

Programma

Tijdens de cursus gaan we in zijn algemeenheid het vreemdelingenrecht bestuderen. Daarnaast zullen twee advocaten uit de praktijk vertellen over hun ervaringen in het algemeen en specifieker hun ervaringen met tolken.


Ochtend: Inleiding tot het vreemdelingenrecht

 • Wat zijn de bronnen van het vreemdelingenrecht?
 • Wat is het verschil tussen regulier en asiel en tussen bepaalde en onbepaalde tijd?
 • Wie kan een visum krijgen?
 • Hoe werkt de reguliere procedure en welke reguliere vergunningen zijn er?
 • Hoe werkt de asielprocedure en wie kan wel en wie kan geen asiel krijgen?
 • Wat is de Dublinprocedure?
 • Wat is vreemdelingenbewaring en hoe gaat dat in zijn werk?
 • Hoe zit het met inburgering?
 • Wie kan naturaliseren?
 • Wat is de WAV 
 • Bespreken van huiswerkopdrachten.

Middag: de praktijk

Lezingen en gesprek met gastsprekers:

 • Advocaat mr Anton Kleijweg
  Anton is werkzaam op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht. Waar zouden tolken een rol kunnen spelen bij reguliere aanvragen? Hij treedt ook op als advocaat voor mensen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld ten fine van uitzetting. Welke valkuilen ziet hij daar?
 • Advocaat mr Foaud Ben Saddek
  Fouad is gespecialiseerd in alle aspecten van het vreemdelingenrecht maar tijdens deze lezing concentreert hij zich op zijn ervaringen als advocaat bij de aanmeldcentra voor asielzoekers en zijn werk tijdens de asielprocedure. Hoe gaat het er op een AC tegenwoordig aan toe? Wat voor aandachtspunten zijn er voor de tolken? Waar gaan dingen snel mis? U kunt hem het hemd van het lijf vragen over de asielprocedure en zijn eigen ervaringen als juridisch dienstverlener aan asielzoekers.


Leerdoelen:
Aan het eind van de cursus heeft u als tolk globale kennis opgedaan van het vreemdelingenrecht waardoor u hetgeen u zult horen tijdens uw werkzaamheden makkelijker zult kunnen plaatsen. Tevens heeft u met advocaten werkzaam in dit rechtsgebied van gedachten kunnen wisselen over hun ervaringen in de praktijk. Waar moet een tolk bedacht op zijn?

Voorafgaand aan de training dient u - voor de registratie van extra pe-punten - enkele opgaven te maken in een syllabus door mr M.W.W. Raspe 


Geadviseerde naslagwerken:

- Vreemdelingenwet, Vreemdelingenbesluit, Voorschrift Vreemdelingen en Vreemdelingencirculaire te vinden op www.overheid.nl.

- “Nederlands Migratierecht” Boom Juridische Studieboeken door Zwaan, Terlouw e.a ISBN 978 94 6290 084 4 

Wytzia Raspe
In 1995 ging Wytzia Raspe als vrijwilliger aan de slag bij VluchtelingenWerk Leiden op het OC Leiden. In 1997 studeerde ze af in het internationaal recht aan de universiteit van Leiden. Sinds 1999 is zij professioneel werkzaam in het vreemdelingenrecht onder andere als procesvertegenwoordiger bij de IND, griffier bij de vreemdelingenkamer van een rechtbank, op een advocatenkantoor en weer bij Vluchtelingenwerk. Daarnaast is zij al jaren docent vreemdelingenrecht aan het HBO en schrijft zij studiemateriaal op dit rechtsgebied.

Fouad Ben Saddek
Gastspreker Fouad Ben Saddek is advocaat in Rotterdam. Hij treedt als gemachtigde op in zowel reguliere als asielzaken.

Anton Kleijweg
Gastspreker Anton Kleijweg is advocaat in Leidschendam-Voorburg. Hij treedt als gemachtigde in alle vreemdelingenrechtelijke procedures behalve asielprocedures.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
2,00
Totaal
8,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving
 
Praktische informatie

 • De training biedt een mix van theorie, praktijk en uitwisseling van ervaringen.
 • Maximaal 15 deelnemers in de training.
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.

"Wytzia Raspe presenteert enthousiast en smeuïg. Verder niets dan lof."

Datum: 20 sep. 2019
 • PE 8
 • 09:30
 • 195,- (excl. BTW)
 • Nijkerk