Webinarserie asielrecht

Tolken worden bij asielprocedures op verschillende momenten ingezet: bij de IND-gehoren en -procedures, juridische dienstverlening en rechtszittingen. Om de betrokkene optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat de tolk de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert, gepast jargon kent in de vreemde taal en inzicht heeft in wat hem/haar te wachten staat binnen dit werkveld.
Tijdens deze webinarserie worden de regels van de asielprocedure en de verschillende fases binnen de asielprocedure uitgelegd.

Het eerste webinar zal ingaan op de internationale en nationale regelgeving die de grondslag vormen voor de asielprocedure in Nederland en de politieke context die deze regels heeft ingekleurd. Het tweede webinar zal de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag, waaronder de beoordeling van de geloofwaardigheid en zwaarwegendheid behandelen. Het derde webinar zal ingaan op de inhoudelijke en praktische aspecten van de asielprocedure.

Webinar 1 - 12 april:
Asielrecht: wet- en regelgeving binnen internationale, nationale en politieke context

Globale inhoud en opbouw van het webinar

 • geschiedenis en de politieke context van het asielrecht;
 • actualiteiten en de huidige stand van zaken binnen het asielrecht: cijfers en statistieken
 • internationale, Europeesrechtelijke en nationale wet- en regelgeving rondom de asielprocedure kennen, waaronder het Vluchtelingenverdrag, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de verschillende unierechtelijke verordeningen en richtlijnen;
 • nationale regelgeving, waaronder de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbeleid, de Vreemdelingencirculaire en Werkinstructies;
 • verhouding tussen internationale en nationale regelgeving.

De regelgeving wordt duidelijk op een rijtje gezet en zal uitgelegd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook eventuele relevante jurisprudentie wordt vermeld.

Webinar 2 - 19 april:
Asielrecht: de beoordeling van de asielaanvraag

Globale inhoud en opbouw van het webinar

 • inleidende opmerkingen over de opbouw van een asielrelaas en de relevante elementen van een asielrelaas;
 • beoordeling van de asielaanvraag door de IND en de verschillende fasen binnen de beoordeling;
 • de onderbouwing van het asielrelaas en relevantie bewijsmiddelen (documenten en landeninformatie);
 • beoordeling van het veiligheidsrisico bij terugkeer;
 • bijzondere groepen binnen het asielrecht;
 • beoordeling door de rechtbank en de ABRvS;
 • de procedure en de beoordeling wordt duidelijk op een rijtje gezet en zal uitgelegd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook eventuele relevante jurisprudentie wordt vermeld.

Webinar 3 - 26 april:
Asielrecht: inhoudelijke en praktische aspecten van de asielprocedure

Globale inhoud en opbouw van het webinar

 • uitleg van verschillende procedures (sporenbeleid) en de (proces)partijen binnen het asielrecht;
 • uitleg van het voortraject en de algemene- en verlengde asielprocedure en de Dublinprocedure;
 • uitleg over de verschillende afdoeningsmodaliteiten;
 • mogelijkheden na te laat beslissen op de asielaanvraag;
 • mogelijkheden van procederen na een afwijzing in de asielprocedure.

De informatie wordt duidelijk naar voren gebracht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook eventuele relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt vermeld.

De webinars zijn los te boeken of als serie. Indien u de drie webinars als serie boekt, betaalt u 15 euro minder.

Onder het tabblad 'Voorbereiding' van elk afzonderlijk webinar vindt u documentatie die u een goede voorbereiding op de webinars bieden.

Webinar 1:
Joëlla Bravo Mougán is meer dan 12 jaar werkzaam als advocaat in het asiel- en vreemdelingenrecht en heeft zich hierbij gespecialiseerd in bijstand aan asielzoekers in de grensprocedure, minderjarige asielzoekers en slachtoffers mensenhandel. De reden waarom ze de advocatuur heeft gekozen ligt gelegen in het feit dat ze als advocaat kwetsbare groepen binnen de juridische procedure kan bijstaan en op die manier het recht kan gebruiken om hun positie te versterken. Naast het uitoefenen van de rechtspraktijk biedt Joëlla trainingen aan medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening aan asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel.

Webinar 2:
Mr. J-A (Jo-Anne) Nijland is sinds 2013 advocaat bestuursrecht en migratierecht.

 • Van 2013 tot en met 2016 werkte zij bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag. Bij Pels Rijcken heeft zij voor verschillende overheidsorganisaties opgetreden als advocaat, ook in asielzaken. 
 • Van 2017 tot 2019 werkte zij als advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers in Amsterdam. Bij Prakken d’Oliveira heeft ze zich gespecialiseerd in het asielrecht, regulier migratierecht en mensenrechten.
 • Sinds 2020 werkt Jo-Anne als zelfstandig advocaat en partner en Van Doorn cs in Amsterdam-Oost.

Webinar 3:
mr. Floor Engelbertink studeerde Nederlands recht en Internationaal en Europees Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Universiteit Pierre Mendès (UPMF) in Grenoble. Tijdens en na haar studie hield zij zich ruim drie jaar bezig met de onafhankelijkheid van de advocatuur in het internationale recht, waarbij zij onder andere werkzaam was bij de Verenigde Naties, bij de Stichting Lawyers for Lawyers en als onderzoeksassistente. Tevens was zij vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk op het Detentiecentrum Schiphol.

Sinds 1 maart 2014 is zij aangesloten bij Van Doorn cs als zelfstandig ondernemend advocaat, gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenrecht. In dit kader heeft Floor ook als vrijwilliger voor de Stichting European Lawyers in Lesbos rechtsbijstand verleend in het kamp Moria op Lesbos (november 2017).

Floor zit in het bestuur van de Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland. Zij spreekt Nederlands, Engels en Frans. Naast haar werk studeert zij Arabisch (Levantijns dialect- B1).

Recentelijk schreef Floor samen met kantoorgenoot Jo-Anne Nijland een opiniestuk over de huidige (ellendige) situatie bij de IND Taskforce.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
De drie webinars worden gehouden op 12, 19 en 26 april 2021 van 20:00 - 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvangt u de unieke links waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en de webinars kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van elk webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 12 apr. 2021
 • PE 6
 • 20:00
 • 195,- (excl. BTW)
 • Online