Beëdigd tolk of vertaler worden?

KTV Toetsing biedt taal-, tolk- en vertaaltoetsen aan die erkend worden door het Bureau Wbtv en toegang verschaffen tot het Register voor beëdigde tolken en vertalers of een deelcertificaat in het kader van art. 3 besluit inschrijving Wbtv verschaffen.

De vorm, inhoud en beoordeling van de integrale tolktoetsen en vertaaltoetsen is gebaseerd op de toetskaders en beoordelingsrasters van het Bureau Wbtv. De tolkvaardighedentoets is gebaseerd op de inhoud van art. 3 lid 2 van het besluit inschrijving en op het beoordelingsraster van de integrale tolktoets. De taaltoetsen van het CNaVT en de eindprestatietoetsen van Nederlands naar perfectie zijn gebaseerd op het taaltoetskader

In de loop van 2019 zal het Bureau Wbtv nieuwe toetskaders publiceren die aansluiten bij het toekomstige overheidsbeleid.

 

 

Integrale tolktoetsen (C1-niveau)

De integrale tolktoets op C1-niveau toetst alle competenties die nodig zijn om als tolk ingeschreven te kunnen worden in niveau 1 van het Rbtv: tolkvaardigheid, taalbeheersing van het Nederlands op ERK-niveau C1 en taalbeheersing van de vreemde taal op C1-niveau. 

De integrale tolktoets op C1-niveau is een taalspecifieke tolktoets met toetsmateriaal geschreven op ERK-niveau C1. Taalspecifiek betekent dat de kandidaat de tolkopdrachten van het Nederlands naar de vreemde taal en vice versa moet tolken. De tolktoets omvat vijf verschillende opdrachten: een gesprek (rollenspel), een toespraak vanuit het Nederlands, een toespraak vanuit de vreemde taal, een Nederlandstalige tekst en een vreemdtalige tekst . Ieder onderdeel kent zijn eigen moeilijkheden: in het gesprek wordt spreektaal gebruikt (of indien van toepassing dialect) en verschillende valkuilen moeten door de tolk professioneel opgelost worden; de toespraken zijn iets formeler van aard en duren drie minuten, daarmee doen ze een groot beroep op een goede woordenschat en efficiënte notatie- en geheugentechniek; en bij het tolken van blad moet de kandidaat goed in staat zijn te abstraheren (los te komen van de tekst) en te herformuleren.

Tolken die slagen voor deze integrale tolktoets voldoen aan alle voorwaarden van het Besluit inschrijving Wbtv en kunnen ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers. 

Bekijk de toetsen

Integrale tolktoetsen (B2-niveau)

De integrale tolktoets op B2-niveau is precies hetzelfde als een integrale tolktoets op C1-niveau met het verschil dat de toetsmaterialen geschreven zijn op ERK-niveau B2. De integrale tolktoets  op B2-niveau toetst alle competenties die nodig zijn om als tolk ingeschreven te kunnen worden in niveau 2 van het Rbtv: tolkvaardigheid, taalbeheersing van het Nederlands op ERK-niveau B2 en taalbeheersing van de vreemde taal op B2-niveau. 

De integrale tolktoets op B2-niveau is een taalspecifieke tolktoets met toetsmateriaal geschreven op ERK-niveau B2. Taalspecifiek betekent dat de kandidaat de tolkopdrachten van het Nederlands naar de vreemde taal en vice versa moet tolken. De tolktoets omvat vijf verschillende opdrachten: een gesprek (rollenspel), een toespraak vanuit het Nederlands, een toespraak vanuit de vreemde taal, een Nederlandstalige tekst en een vreemdtalige tekst . Ieder onderdeel kent zijn eigen moeilijkheden: in het gesprek wordt spreektaal gebruikt (of indien van toepassing dialect) en verschillende valkuilen moeten door de tolk professioneel opgelost worden; de toespraken zijn iets formeler van aard en duren drie minuten, daarmee doen ze een groot beroep op een goede woordenschat en efficiënte notatie- en geheugentechniek; en bij het tolken van blad moet de kandidaat goed in staat zijn te abstraheren (los te komen van de tekst) en te herformuleren.

Deelnemers die ingeschreven staan voor het tolktoetstraject op C1-niveau en voor hun intake Nederlands het advies kregen om op B2-niveau verder te gaan, kunnen hun inschrijving omzetten naar het integrale tolktoetstraject op B2-niveau. Kandidaten die slagen voor een integrale tolktoets op B2-niveau en een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen aan het Bureau Wbtv, voldoen aan alle voorwaarden om op niveau 2 ingeschreven te worden in het Rbtv. Tolken die geslaagd zijn voor het tolktoetstraject op B2-niveau kunnen altijd op een later tijdstip nog de tolktoets op C1-niveau doen en daarmee in het Rbtv opklimmen tot niveau 1. De toetspakketten op C1-niveau  zijn moeilijker van aard dan op B2-niveau. Lees hier meer over het overheidsbesluit over de niveaudifferentiatie in het Rbtv.  

Wordt uw werktaal hieronder niet aangeboden en wilt u zich graag laten toetsen? Laat dit aan KTV weten! 

Bekijk de toetsen

Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)

Een tolkvaardighedentoets toetst alles behalve taalbeheersing. Dit klinkt misschien gek voor een tolktoets, maar met het spreken van twee talen bent u nog geen tolk.

De tolkvaardighedentoets kan op C1-niveau of op B2-niveau afgelegd worden. Taaloverstijgend betekent dat de kandidaat de tolkopdrachten van het Nederlands naar het Nederlands moet tolken. De tolktoets omvat drie verschillende tolkopdrachten: een gesprek, een toespraak en een tekst. Ieder onderdeel kent zijn eigen moeilijkheden: in het gesprek zitten verschillende valkuilen die de tolk professioneel moet oplossen, de toespraak duurt drie minuten en doet een groot beroep op een efficiënte notatie- en geheugentechniek en bij het tolken van blad moet de kandidaat goed in staat zijn te abstraheren en te herformuleren.

Indien u uw taalbeheersing van het Nederlands én uw vreemde taal op ERK-niveau B2 of C1 kunt aantonen, kunt u - vanaf het moment dat het nieuwe Besluit inschrijving Wbtv in werking treedt - met het behalen van deze tolkvaardighedentoets respectievelijk op niveau 2 of 1 toegelaten worden in het Rbtv.

Bekijk de toetsen

Vertaaltoetsen (HBO-niveau)

De vertaaltoets toetst alle eindcompetenties van een hbo-opleiding vertalen: de vertaalcompetentie en, als afgeleide c.q. onderdeel daarvan, een linguïstische en tekstuele competentie en een culturele competentie.

De vertaaltoets wordt per vertaalrichting afgenomen, wat inhoudt dat kandidaten - indien zij de toets met goed gevolg afleggen - in één vertaalrichting beëdigd worden. Wilt u voor twee vertaalrichtingen beëdigd worden dan kunt u (desgewenst op één dag) beide toetsen afleggen. Een vertaaltoets bestaat uit een brontekst van ongeveer 300 woorden, die vertaald dient te worden in de doeltaal. Kandidaten dienen bij het maken van de vertaling aan te tonen dat zij het vermogen en de kennis bezitten om de brontekst te begrijpen, de boodschap te deverbaliseren en deze te herformuleren in de doeltaal.

Vertalers die slagen voor een vertaaltoets voldoen in één keer aan alle voorwaarden en kunnen direct ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers.

Bekijk de toetsen

Nederlands naar perfectie

Nederlands naar perfectie is een cursus van 16 dagen die afgesloten wordt met een spreek- en schrijftoets. Als u voldoende aanwezig bent geweest bij de lessen én een positief resultaat behaalt op uw eindprestaties, ontvangt u een competentiebewijs op C1-niveau. Het Bureau Wbtv erkent dit competentiebewijs als C1-bewijs.

Bekijk de toets