Algemene voorwaarden en disclaimer

Print

Artikel 1, Definities

In onderhavige algemene voorwaarden van KTV-Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen en KTV Toetsing BV dienen de volgende begrippen als volgt begrepen te worden:

Alle genoemde tarieven en prijzen vermeld in deze algemene voorwaarden zijn tarieven exclusief het btw-tarief dat van toepassing is op het betreffende product.

Artikel 2, Toetsreglementen

Bij registratie voor een toetstraject van KTV Toetsing is de cliënt gebonden aan de voorwaarden van het respectievelijke toetsreglement. Te weten:

Aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden impliceert aanvaarding van de regels van het reglement.

Artikel 3, Tarieven en kosten

3.1  Tarieven exclusief btw

Alle prijzen op de website van KTV worden exclusief btw gepubliceerd. KTV veronderstelt dat een cliënt de aangeboden producten en activiteiten boekt in het kader van zijn beroep of bedrijf en derhalve een zakelijke overeenkomst aangaat.

3.2  Trainingen en online bijscholingsactiviteiten

Voor (meerdaagse) trainingen, onlinebijscholingsactiviteiten, individuele activiteiten en opnames is de cliënt of het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens hem verricht, de koopsom verschuldigd die op het moment waarop de cliënt zich inschrijft, vermeld staat op de webpagina. In deze koopsom zijn boekingskosten ex. art. 4 van deze algemene voorwaarden inbegrepen. Inschrijving geschiedt door middel van de productpagina en winkelwagen van de website, tenzij anders overeengekomen.

3.3  Toetsfase

Voor een (individuele) toetsfase is de cliënt of het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens hem verricht, de koopsom verschuldigd die op het moment waarop de cliënt zich inschrijft voor de toetsfase vermeld staat op de informatieve webpagina over die toetsfase. In deze koopsom zijn inbegrepen boekingskosten ex. art. 4. Inschrijving geschiedt door middel van de persoonlijke statuspagina van het toetstraject van de cliënt en de winkelwagen van de website, tenzij anders overeengekomen.

3.4  Trainingen op maat

De tarieven en aanvullende voorwaarden voor trainingen op maat geleverd door KTV, worden steeds vooraf in een offerte of overeenkomst vastgelegd. Voor wat betreft de betaling zijn de betalingsvoorwaarden zoals vastgesteld in art. 7 van deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

3.5  Overige producten

Voor overige producten geleverd door KTV is de cliënt de koopsom verschuldigd die op het moment waarop de cliënt het overige product via de website aankoopt op de desbetreffende productpagina vermeld staat.


Artikel 4, Annuleringen door KTV 

4.1  Annulering van eendaagse of meerdaagse trainingen

KTV is bevoegd een eendaagse of meerdaagse training te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 14 dagen voor de geplande cursusdatum, tenzij art. 4.5 van toepassing is.

4.2  Annulering van online bijscholingsactiviteiten

KTV is bevoegd een onlinebijscholingsactiviteit te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 5 dagen voor de geplande cursus- of startdatum, tenzij art. 4.5 van toepassing is.

4.3  Annulering van toetsfases

KTV is bevoegd een toetsfase te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 14 dagen voor de geplande toetsdatum, tenzij art. 4.5 van toepassing is. 

4.4 Annulering van individuele activiteiten

KTV is bevoegd een individuele activiteit te annuleren, echter nooit binnen een termijn van 7 dagen voor de ingeplande cursusdatum, tenzij art. 4.5 van toepassing is.

4.5 Bijzondere onvoorziene omstandigheden

Nadat bovengenoemde annuleringstermijnen zijn verlopen, kan een training, onlinebijscholingsactiviteit, individuele activiteit of toetsfase door KTV verschoven of geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere docenten of examinatoren, het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie of digitale leeromgeving, technische problemen of alarmerende landelijke waarschuwingen of verordeningen.

4.6 Afhandeling van annuleringen door KTV

4.6.1 Berichtgeving
Indien KTV een (meerdaagse) training, onlinebijscholingsactiviteit, individuele activiteit of toetsfase annuleert, wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de annulering en de afhandeling ervan.

4.6.2  Verschuiving
Wanneer KTV een training, onlinebijscholingsactiviteit, individuele activiteit of toetsfase al dan niet wegens onvoorziene omstandigheden verschuift naar een nieuwe datum, wordt de inschrijving van de cliënt meeverschoven naar de nieuwe datum.

KTV spant zich in om zo spoedig mogelijk een nieuwe datum in te plannen en stelt de cliënt hiervan op de hoogte. De cliënt wordt zo spoedig mogelijk via een e-mailbericht geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om binnen vijf werkdagen aan te geven dat hij niet beschikbaar is op de nieuwe datum. In dat geval mag de cliënt kiezen of hij het betaalde bedrag retour wil ontvangen of een tegoed wil aanhouden bij KTV.

4.6.3  Afgelasting
Wanneer KTV een (meerdaagse) training, onlinebijscholingsactiviteit, individuele activiteit of toetsfase definitief afgelast, mag de cliënt kiezen of hij het betaalde bedrag retour wil ontvangen of een tegoed wil aanhouden bij KTV.

4.7 Uitsluiting

4.7.1 Redenen voor uitsluiting

KTV is bevoegd om specifieke cliënten uit te sluiten van deelname aan een of meerdere toetsfase(s), training(en), individuele activiteit(en) of onlinebijscholingsactiviteit(en) op grond van één of meer van de volgende omstandigheden:

KTV informeert cliënt schriftelijk over de status van uitsluiting. Cliënt kan hiertegen geen bezwaar aantekenen.

4.7.1 Annulering vanwege uitsluiting

Indien cliënt zich desondanks via de website inschrijft voor een toetsfase, (meerdaagse) training, individuele activiteit of online bijscholingsactiviteit is KTV bevoegd de inschrijving te annuleren en het inschrijfgeld onder inhouding van de respectievelijke boekingskosten en indien van toepassing administratiekosten te restitueren.

4.7.2 Opheffing KTV-account

KTV is bevoegd om het account van een uitgesloten cliënt op te heffen en eventuele nieuwe accounts van deze cliënt te verwijderen.

4.8 Aansprakelijkheid

KTV is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of gederfde inkomsten die de cliënt lijdt als gevolg van een annulering of verschuiving door KTV.

Artikel 5, Annuleringen door de cliënt en boekingskosten

5.1  Annulering van eendaagse trainingen

De cliënt is bevoegd zijn inschrijving van een eendaagse training – niet zijnde een individuele activiteit - schriftelijk te annuleren of te verschuiven naar een andere trainingsdatum tot vier weken voor de geplande cursusdatum. In dat geval is hij per inschrijving 50,00 euro boekingskosten verschuldigd en eventueel betaalde administratiekosten. Cliënt ontvangt het resterende cursusgeld retour of - indien gewenst - wordt het te ontvangen bedrag omgezet in een tegoed. Het annuleren van een inschrijving binnen vier weken voor de cursusdatum is niet mogelijk, tenzij art. 5.6 van toepassing is. Er kan wel een vervanger worden aangemeld ex. art. 5.4, mits deze past in de doelgroep van de cursus.

5.2  Annulering van meerdaagse trainingen

Cliënt is bevoegd zijn inschrijving voor een meerdaagse training – niet zijnde een individuele activiteit - schriftelijk te annuleren of te verschuiven naar een andere trainingsdatum tot zes weken voor de geplande cursusdatum. In dat geval is hij per inschrijving 50,00 euro boekingskosten verschuldigd en eventueel betaalde administratiekosten. Cliënt ontvangt het resterende cursusgeld retour of - indien gewenst - wordt het te ontvangen bedrag omgezet in een tegoed. Wanneer een cliënt zijn inschrijving annuleert na zes weken doch uiterlijk vier weken voor de geplande cursusdatum, ontvangt hij 75% van het inschrijfgeld retour. Het annuleren van een inschrijving binnen vier weken voor de cursusdatum is niet mogelijk, tenzij art. 5.6 van toepassing is. Er kan wel een vervanger ex. art. 5.4 worden aangemeld, mits deze past in de doelgroep van de cursus.

5.3   Annulering van online bijscholingsactiviteiten

De cliënt is bevoegd zijn inschrijving van een onlinebijscholingsactiviteit – niet zijnde een individuele activiteit - schriftelijk te annuleren of te verschuiven naar een andere trainingsdatum tot twee weken voor de geplande startdatum. In dat geval is hij per inschrijving 25,00 euro boekingskosten verschuldigd en eventueel betaalde administratiekosten. Cliënt ontvangt het resterende cursusgeld retour of - indien gewenst - wordt het te ontvangen bedrag omgezet in een tegoed. Het annuleren van een inschrijving binnen twee weken voor de startdatum is niet mogelijk, tenzij art. 5.6 van toepassing is. Er kan wel een vervanger ex. art. 5.4 worden aangemeld.

5.4   Vervanger aanmelden

Wanneer een cliënt een vervanger aanmeldt die past in de doelgroep van de cursus zoals aangegeven in de beschrijving van de betreffende cursus op de website, dient cliënt KTV tijdig, doch uiterlijk twee dagen voordat de cursus plaatsvindt, te informeren wie de vervanger is. KTV draagt geen verantwoordelijkheid voor de financiële afhandeling tussen de cliënt en de vervanger. De vervanger dient te beschikken over een KTV-account of direct een account aan te maken zodra de vervanging aan KTV gecommuniceerd is. De vervanger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van zijn gegevens.

5.5  Annuleringen van toetsfases

5.5.1. Registratiefase
Een kandidaat is niet bevoegd zijn inschrijving voor de registratiefase te annuleren.

5.5.2. Intakefase

Een kandidaat is bevoegd zijn inschrijving voor een (her)intake – niet zijnde een individuele activiteit - te annuleren of te verschuiven naar een andere intakedatum tot vier weken voor de geplande intake In dat geval is 30,00 euro boekingskosten verschuldigd en eventueel betaalde administratiekosten. Cliënt ontvangt het resterende inschrijfgeld retour of - indien gewenst - wordt het te ontvangen bedrag omgezet in een tegoed.  Vanaf vier weken voor de geplande intakedatum kan een kandidaat zijn inschrijving niet meer annuleren of verschuiven, tenzij art. 5.6 van toepassing is.  

5.5.3. Voorbereidingsfase
Op de voorbereidingstrainingen zijn de voorwaarden zoals bepaald in art. 5.1 t/m 5.4 van toepassing.

5.5.4 Tolk- / (ver)taaltoetsfase
Een kandidaat is bevoegd zijn inschrijving voor een tolk- of (ver)taaltoets of herkansing – niet zijnde een individuele activiteit - ervan te annuleren of te verschuiven naar een andere toetsdatum tot zes weken voor de geplande toetsdatum. In dat geval is 70,00 euro boekingskosten verschuldigd en eventueel betaalde administratiekosten. Cliënt ontvangt het resterende inschrijfgeld retour of - indien gewenst - wordt het te ontvangen bedrag omgezet in een tegoed. Het annuleren of verschuiven van een inschrijving binnen zes weken voor de toetsdatum is niet mogelijk, tenzij art. 5.6 van toepassing is. 

5.6  Annulering wegens medische redenen

Nadat de annuleringstermijnen genoemd in art. 5 lid 1 t/m 5 zijn verstreken, kan de cliënt zijn inschrijving niet meer annuleren, tenzij hij een gespecificeerde medische verklaring, bewijs van ziekenhuisopname, medicatieverstrekking of (gepland) medisch onderzoek kan overleggen waaruit acute verhindering om medische redenen blijkt. KTV beoordeelt of het aangeleverde bewijs de annulering voldoende motiveert. In geval de cliënt een dusdanig bewijs overlegt, ontvangt hij een digitale tegoedcode ter waarde van 60% van de verkoopsom. Dit tegoed wordt automatisch als betaalmiddel ingezet via het winkelwagentje bij de volgende boeking van cliënt op de website.

5.7  Annulering van trainingen op maat

Een cliënt die een training op maat afneemt van KTV, is bevoegd de overeenkomst aangaande deze dienst kosteloos te annuleren tot drie maanden voor de geplande leveringsdatum. Wanneer een cliënt de overeenkomst annuleert na drie maanden doch uiterlijk vier weken voor de geplande leveringsdatum, ontvangt hij een factuur à 50% van het overeengekomen bedrag. Wanneer een cliënt de overeenkomst annuleert na vier weken voor de geplande leveringsdatum, ontvangt hij een factuur à 80% van het inschrijfgeld. Wanneer een cliënt de overeenkomst annuleert binnen zeven dagen voor de geplande leveringsdatum, is hij de volledige overeengekomen aankoopsom verschuldigd.

5.8 Annuleringen overig aanbod

Alle overige producten niet zijnde een bijscholings-, opleidings- of toetsingsactiviteit, kunnen niet geannuleerd worden.

5.9 Annulering van opnames

Losse opnames of bundels van opnames kunnen tot 14 dagen na aankoop geannuleerd worden, mits de opname(s) niet geheel of gedeeltelijk zijn afgespeeld door cliënt. In dat geval is hij 20% van de aankoopwaarde aan boekingskosten verschuldigd en ontvangt hij het inschrijfgeld onder inhouding van de boekingskosten en eventuele administratiekosten, retour of – indien gewenst – wordt het bedrag omgezet in een tegoed.

5.10 Planning en annulering van individuele activiteiten

5.10.1 Afstemming en planning

Een cliënt die een training, onlinebijscholingsactiviteit of toetsfase individueel boekt (zonder vastgestelde datum op de website), ontvangt binnen vijf werkdagen bericht van KTV waarin een periode van zes weken voorgesteld wordt waarbinnen de activiteit ingepland of gestart kan worden. KTV verzoekt cliënt om zijn verhinderdata op te geven gedurende de voorgestelde periode. Cliënt informeert KTV binnen vijf werkdagen over de dagen of dagdelen waarop hij verhinderd is binnen die voorgestelde periode. KTV spant zich in om vervolgens binnen veertien werkdagen een (start)datum vast te stellen binnen de voorgestelde periode. Mocht inplannen vooralsnog niet mogelijk zijn, dan informeert KTV de cliënt hierover en worden individuele nadere afspraken gemaakt.

5.10.2 Annulering van een individuele activiteit

Tot het moment dat cliënt zijn verhinderdata heeft doorgegeven aan KTV of – in geval hij geen verhinderdata heeft doorgegeven – tot het moment dat de termijn waarbinnen cliënt zijn verhinderdata kon doorgeven is verstreken, is cliënt bevoegd zijn inschrijving voor de individuele activiteit te annuleren. In dat geval is hij de boekingskosten verschuldigd die corresponderen met het type activiteit zoals vermeld in art. 5.1 t/m 5.5 en eventuele administratiekosten. Cliënt ontvangt het resterende inschrijfgeld retour of – indien gewenst – wordt het bedrag omgezet in een tegoed.

Het annuleren van een individuele activiteit na voormeld moment is niet mogelijk, tenzij de ingeplande activiteit of startdag van de activiteit meer dan zes weken later plaatsvindt. In dat geval is cliënt 125 euro boekingskosten en eventuele administratiekosten verschuldigd. Cliënt ontvangt het resterende inschrijfgeld retour of – indien gewenst – wordt het bedrag omgezet in een tegoed.

Vanaf zes weken voor de geplande individuele activiteit kan een kandidaat zijn inschrijving niet meer annuleren, tenzij art. 5.6 van toepassing is. 

5.11 Herroepingsrecht online aankopen

Alle aankopen die via de websites van KTV worden verricht, worden beschouwd een zakelijke aankoop te zijn ten behoeve van de uitoefening van bedrijf, beroep of professionele ontwikkeling. Het wel of niet hebben van een btw-nummer of KvK-registratie is niet van invloed op de aard van de aangekochte producten, te weten professionele bijscholingsactiviteiten dan wel opleidings- en toetsingsactiviteiten binnen de tolk- en (ver)taalbranche. Het herroepingsrecht dat op een consumentenkoop van toepassing is, is dientengevolge niet van toepassing op de overeenkomsten tussen cliënt en KTV.

 

Artikel 6, Gevolgen van absentie vroegtijdig vertrek

Indien een cliënt of een toetskandidaat tijdens de deelname aan een training of toetsfase vertrekt, is dit geheel voor eigen risico en ontvangt hij geen financiële restitutie. In zeer uitzonderlijke medische gevallen (zoals bijvoorbeeld flauwvallen, hartritmestoornissen of -stilstand, bevalling, epileptische aanval) ontvangt cliënt een tegoed ter waarde van 50% van de verkoopsom.

 

Artikel 7, Betaling en nakoming

7.1  Betaalmethodes via de winkelwagen

Alle producten die KTV via de website verkoopt, kunnen betaald worden door middel van de volgende betaalmethodes:

7.1.1.      iDeal
Om betalingen via iDeal te doen, dient de cliënt te beschikken over een Nederlands bankrekeningnummer met toegang tot internetbankieren. Betalingen die via iDeal worden verricht, worden door een tussenpersoon genaamd Mollie naar KTV overgeboekt. Op de bankafschriften van cliënt verschijnt daarom als crediteur de naam Mollie

7.1.2.      Paypal
Om betalingen via Paypal te doen, dient de cliënt te beschikken over een Paypal-account of deze aan te maken. Indien u kiest voor deze betaalwijze, wordt u verder geleid naar de website van Paypal, alwaar u via uw Paypal-account uw betaling kunt verrichten.

7.1.3.      Creditcard
Alle producten die KTV via de website verkoopt kunnen betaald worden door middel van een creditcardbetaling. Betalingen die via creditcard worden verricht, worden door een tussenpersoon genaamd Mollie naar KTV overgeboekt. Op de bankafschriften van cliënt verschijnt daarom als crediteur de naam Mollie.

7.1.4.      Bancontact/Mistercash
Om betalingen via Bancontact te doen, dient de cliënt te beschikken over een Bancontact-kaart. Indien u kiest voor deze betaalwijze, wordt u verder geleid naar de website van Bancontact, alwaar u uw betaling kunt verrichten.

7.1.5.      SOFORT-banking
Om betalingen via SOFORT te doen, dient de cliënt te beschikken over een bankrekeningnummer uit Oostenrijk, België, Duitsland, Italië, Nederland, polen, Spanje of Zwitserland met toegang tot internetbankieren. Indien u kiest voor deze betaalwijze, wordt u verder geleid naar de website van Sofort, alwaar u uw betaling kunt verrichten.

7.1.6.     Tegoed
Wanneer KTV vanwege een annulering of administratieve verrekening een tegoed heeft aangemaakt voor een cliënt, wordt dit tegoed automatisch als eerste betaalmiddel ingezet in het winkelmandje van de website.


7.2 Overige betaalmethodes

7.2.1.      Betaling in termijnen

Indien wegens specifiek aangewezen en met KTV besproken omstandigheden cliënt niet in één keer kan betalen, kan cliënt KTV verzoeken een betalingsregeling te treffen. Wanneer KTV daarmee instemt en cliënt bereid is 25 euro administratiekosten te betalen, stuurt KTV de twee e-mailberichten:

  1. een inschrijfbericht met als bijlage een factuur; én
  2. een e-mailbericht met daarin de overeengekomen betalingsregeling (betalingstermijnen met de daarbij behorende betaallinks).

De factuur geldt als bewijs van inschrijving, doch niet van plaatsing. Na ontvangst van het inschrijfbericht, factuur en betalingsregeling dient cliënt zo snel mogelijk doch uiterlijk op de datum van de eerste betalingstermijn de eerste termijn te voldoen door middel van de bijbehorende betaallink. Na ontvangst van de eerste betaling is de plaatsing definitief.

De gemaakte schriftelijke afspraak zoals bevestigd in het bericht waarin de betalingsregeling is uiteengezet, is bindend. Bij het uitblijven van een betaling binnen de gestelde betalingstermijnen wordt 50,00 euro extra administratiekosten in rekening gebracht.

Een cliënt die de aangekochte bijscholingsactiviteit of toetstraject wenst te annuleren, dient de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 4 in acht te nemen. Indien annulering nog mogelijk is, worden de reeds betaalde termijnen verrekend met het bedrag dat conform de annuleringsbepalingen verschuldigd is.

Indien de volledige betaling niet ontvangen is op het moment dat de bijscholingsactiviteit of toetsfase plaatsvindt, krijgt cliënt geen certificaat van deelname of competentiebewijs en kan hij geweigerd worden deel te nemen aan bijscholings- of toetsingsactiviteiten.

7.2.2.      Overboeking
Facturen van trainingen op maat en overige producten - die in overleg met KTV niet via de website aangekocht zijn -, dienen binnen veertien (14) dagen na dagtekening te worden voldaan door middel van overboeking van het volledige bedrag op het door KTV aangegeven bankrekeningnummer.

 

7.3  Voorwaarden bij overschrijding van betalingstermijn ex. art. 7.2.

Cliënt is met ingang van de achtste dag na dagtekening van de factuur dan wel van een overeengekomen betalingstermijn in gebreke en na de vijftiende dag na dagtekening van de factuur dan wel van een overeengekomen betalingstermijn in verzuim en derhalve over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. KTV attendeert de cliënt op zijn betalingsverplichting en stelt cliënt vervolgens schriftelijk op de hoogte van de ingebrekestelling en het verzuim.

Wanneer cliënt in verzuim is, is KTV onmiddellijk gerechtigd de cliënt uit te sluiten van deelname aan de ter zake zijnde training/ onlinebijscholingsactiviteit/toetsfase of de levering van training op maat of overig product aan cliënt op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van KTV kan leiden.

Wanneer er sprake is van verzuim en de verschuldigde betaling niet binnen één week is voldaan en KTV tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 10% van de opeisbare som met een minimum van 250 euro.

Ingeval KTV tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is cliënt gehouden de reële kosten (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s), waaronder begrepen het aantal met bedoelde incassomaatregelen gemoeide uren tegen uurtarief van 100 euro per uur.

 

Artikel 8, Inschrijfbevestiging en factuur

8.1  Inschrijfbevestiging

De cliënt ontvangt na zijn inschrijving en betaling automatisch een inschrijf- en betalingsbevestiging. Deze bevestiging dient als bewijs van inschrijving en plaatsing, tenzij art. 7.2.1 van toepassing is.

8.2  Factuur

De cliënt ontvangt als bijlage bij de inschrijf- en betalingsbevestiging een factuur van zijn aankoop.

8.3  Algemene voorwaarden

Bij aankopen via de website dient cliënt de algemene voorwaarden van KTV te accorderen alvorens een keuze te kunnen maken voor een betaalmethode en over te gaan tot betaling. De cliënt ontvangt de algemene voorwaarden van KTV tevens als bijlage bij de inschrijf- en betalingsbevestiging.

 

Artikel 9, Persoonsgegevens

9.1  Gegevens KTV-account

Bij registratie op de website dient de cliënt de volgende gegevens te verstrekken: mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, voornaam, achternaam, initialen, aanhef, adres, huisnummer, plaats, postcode, land, mobiel telefoonnummer en werktalen.

9.2  Doel van de gegevensverstrekking

De ingevoerde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

9.3  Toegang tot de gegevens

KTV-medewerkers hebben toegang tot alle gegevens van cliënten met uitzondering van het door hem ingevoerde wachtwoord.

9.4  Juistheid van gegevens

Cliënt kan via zijn KTV-account de juistheid van zijn gegevens controleren en aanpassen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. De gegevens worden op de door de kandidaat ingevoerde wijze verwerkt op certificaten van deelname en competentiebewijzen.

9.5  Geheimhouding

KTV zal met betrekking tot alle informatie die zij van een opdrachtgever ontvangt in het kader van levering van trainingen op maat, geheimhouding betrachten.

KTV zal contactgegevens van sprekers en trainers niet aan derden verstrekken, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming toe verleend is.

9.6  Verwijdering persoonsgegevens

Op verzoek van de cliënt kan KTV een KTV-account verwijderen en de mailadressen van personen verwijderen uit mailinglijsten.

 

Artikel 10, Aansprakelijkheid

KTV spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk, technisch als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de les, hetzij in het schriftelijk materiaal dat ter voorbereiding of als onderdeel van de activiteit aan cliënt of opdrachtgever wordt verstrekt. KTV sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

 

Artikel 11, Vervanging van Trainers en sprekers

KTV behoudt te alle tijden de vrijheid trainers of sprekers die met de uitvoering van de trainingen zijn belast, te vervangen door ander trainers of sprekers met een gelijksoortig professioneel profiel.

 

Artikel 12, Geschillen

12.1. Klachtenprocedure

Geschillen tussen KTV en cliënten die betrekking hebben op de wijze waarop KTV de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd of op de inhoud ervan, worden in eerste instantie op initiatief van een van beide partijen volgens de klachtenprocedure van KTV afgedaan.

12.2. Mediation

Indien de klachtenprocedure niet leidt tot een oplossing, kan de cliënt het geschil voorleggen aan een onpartijdige bemiddelaar die ingeschreven is in het MFN-register. Cliënt en KTV betalen het mediationtraject in gelijke delen.

12.3. Bevoegde rechter

Leidt de bovenstaande bemiddeling niet tot een overeenkomst tussen partijen waarin het geschil wordt opgelost, dan zal het geschil, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechtbank Zwolle/Lelystad.

12.4. Nederlands recht

Op de rechtsverhouding tussen KTV en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13, Vorige versies van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden die ten tijde van het aangaan van een overeenkomst tussen KTV en een deelnemer/cliënt/kandidaat overeengekomen zijn, blijven van toepassing op de desbetreffende overeenkomst.

 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer;

De informatie op deze website is door KTV met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. KTV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook;

KTV tracht met deze website een zo actueel mogelijke weergave van prijzen, specificaties en voorwaarden te geven. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is;

KTV behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website; 

Behoudens deze disclaimer, is KTV niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;

De gebruiker vrijwaart KTV, de werknemers van KTV, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

De op deze website gepubliceerde teksten, grafisch materiaal, handelsnamen en logo’s zijn eigendom van KTV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van KTV worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van KTV.

 

Bijgewerkt op 29 oktober 2021

 

Download

 

Printen