Tolken voor 'bekeerlingen' bij de IND (opname)

Tolken is niet gemakkelijk als een vreemdeling zijn bekering, tot het christelijk geloof, inbrengt in zijn asielprocedure. Er zijn veel termen en situaties die voor de tolk een uitdaging zijn om goed te vertalen. Tijdens dit webinar leert u over de achtergrond van deze specifieke interviews. Ook krijgt u praktische handvatten voor deze gehoren, zodat u beter in staat bent de boodschap van de klant goed te vertolken.

Een interview over de geloofwaardigheid van een bekering wijkt sterk af van de ‘gewone’ IND-gehoren. Het gaat veel minder om het onderzoeken van feiten en gebeurtenissen in het leven van de vreemdeling. In het gehoor moet de IND-gehoormedewerker antwoorden vinden over de innerlijke beleving van de vreemdeling. Een verandering van geloof is immers een verandering van een innerlijke en diepgaande beleving van God en geloof. Door het gesprek moet er een antwoord komen op de vraag: Is de gestelde bekering geloofwaardig? Relevant in deze gesprekken is dat er een veilige setting ontstaat waarin de vreemdeling over gevoelige dingen vanuit zijn hart kan spreken.

De tolk speelt in deze gehoren een belangrijke rol. Is hij in staat om de persoonlijke gevoelens van de vreemdeling te vertolken naar de gehoorambtenaar? Kan hij, als land- of taalgenoot, zorgen voor een setting waarin de vreemdeling zich veilig voelt om over het nieuwe geloof te spreken? Worden de vragen van de gehoorambtenaar zodanig vertaald dat de vreemdeling wordt uitgenodigd om uitgebreid en vanuit het hart te antwoorden? Weet de tolk de specifieke christelijke begrippen op een juiste wijze te vertolken, zodat er geen misverstanden ontstaan?

Door middel van dit webinar wordt de tolk uitgedaagd om op de eigen rol in deze interviews te reflecteren. Hij is zich meer bewust van de drempel die hij kan zijn of juist andersom, de helpende rol die hij kan innemen. De belangrijkste drempel is dat de bekeerling wantrouwen kan hebben naar de tolk, vanwege de houding van landgenoten t.o.v. het nieuwe geloof. Door meer te weten over de achtergrond van bekeerlingen, kan de tolk een hoogwaardige ondersteuning bieden aan de klant.

In het webinar wordt kennis overgedragen over de achtergrond van de gehoren van bekeerlingen. Daarnaast wordt er kennis en ervaring gedeeld over de bekering tot het christelijk geloof door vluchtelingen. In het webinar wordt ingegaan op relevante begrippen en concepten die een rol spelen in de bekering tot het christelijk geloof.

In het webinar wordt ook ingegaan op specifieke vaardigheden. Hierin worden ook de vragen en ervaringen van de cursisten betrokken. Het betreft zowel houdingsaspecten als inhoudelijke zaken.

Na het volgen van dit webinar is de tolk beter in staat het persoonlijke verhaal van een bekeerling te vertolken in een gehoor bij de IND. Hij heeft handvatten gekregen voor het inhoudelijke gesprek en er wordt een ontwikkeling in gang gezet om te blijven reflecteren op het persoonlijk functioneren bij deze gehoren.

Bij deze opname hoort een termenlijst van christelijke begrippen waar tolken gebruik van kunnen maken. 


Werkvormen: 

Naast het overdragen van de kennis en ervaring door middel van een PowerPoint-presentatie, zijn er reflectiemomenten op het eigen functioneren.
Tijdens het webinar worden een paar zoekopdrachten gegeven om complexe of cruciale termen te vertalen. Verder is er ruimte en tijd voor persoonlijke inbreng en het stellen van vragen.

Leerdoelen

  • Kennis  en inzicht over IND-gehoren om de geloofwaardigheid van een bekering te toetsen.
  • Kennis, achtergrondinformatie en inzicht over de bekering tot het christelijk geloof, om hiermee de klant beter te begrijpen en te vertolken.
  • Inzicht in het eigen functioneren en de eigen houding bij de vertolken van bekeerlingen.

Leesopdracht

Opdrachten:

  • Facultatieve vertaalopdracht: Bijbelse termen en principes. In Mijn KTV vindt u een document met termen en principes uit de Bijbel en een (vertaal)opdracht.

  • Leesopdracht: werkinstructie (WI) bekeerlingen (van de IND)

 

"Ik ben Marco Vos en heb inmiddels bijna 15 jaar ervaring in het persoonlijke contact met asielzoekers. Hierdoor ken ik de spanning die een IND-interview met zich meebrengt voor vluchtelingen.

In mijn werk voor stichting Gave ben ik o.a. belangbehartiger voor christen-asielzoekers. Ik geef leiding aan ons juridische team die zich met name inzetten voor een goede beoordeling van bekeerlingen door de IND. Vanuit deze rol heb ik goed zicht op het verloop van de gehoren en welke facetten een rol spelen.

Gave ondersteunt kerken en christenen in het contact met vluchtelingen om op die manier vluchtelingen te laten merken dat ze worden gezien en geliefd. Dit is ook mijn persoonlijke passie."

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,50
Totaal
2,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1 uur en 53 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint/handout in PDF
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Ik heb veel tips gekregen om te gebruiken tijdens de IND gehoor met een bekeerling. Professionaliteit, houding, eerlijkheid, aardigheid, veiligheid en goede kennis van het christendom en het Heilige boek zijn allemaal aspecten/elementen die de tolk moet beheersen tijdens het IND gesprek met een bekeerling."

"Ik heb kennis gekregen over het onderwerp 'Bekeerling'. Ik heb nog niet mogen tolken voor de bekeerlingen maar alleen voor de LHBT-ers. Ook in dit geval zijn de tips voor tolken van toepassing waaronder de positieve houding, respect tonen, vertellen dat je ervaring hebt. Waar het om de IND gaat, wat willen ze duidelijk krijgen en wat zijn de vragen die ze aan bekeerlingen stellen."

"Wij voelen als tolken dat gehoren in een bekeringszaak (hetzelfde geldt voor LHBTI-zaken) vaak spannend, lang en ingewikkeld zijn. De vragen van de IND zijn meestal moeilijk te vertalen omdat ze vanuit het Westerse perspectief zijn geformuleerd. De antwoorden van de bekeerling zijn vaak genoeg vaag omdat het gaat om diepe gevoelens en overtuigingen. Ik sta als tolk ertussen. Wat ik kan doen om het goed verloop van het gehoor te bevorderen is goed luisteren, positieve en vriendelijke stelling aannemen en desnoods dubbel checken of ik een vraag of antwoord heb begrepen. Goede kennis van het christelijk geloof hier is van groot belang maar ook respect, begrip en geduld tonen."

 

Direct beschikbaar
  • PE 2.5
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online