Gendervraagstukken: maatschappij, zorg en taal

Een driedelige webinarserie voor tolken en vertalers waarin vanuit verschillende invalshoeken naar gender gekeken wordt: maatschappelijk, medisch/klinisch/emotioneel en talig. Het doel is tolken en vertalers breed te informeren en bagage mee te geven over actuele en gevoelige onderwerpen. Hoe beter je als tolk of vertaler toegerust bent met kennis, hoe minder last je hebt van verrassende oordelen, emoties, en processen. En als iets je niet verrast, kun je je neutraler opstellen en beter tolken en vertalen. Op die manier doe je degene die informatie zendt, recht aan en kun je de boodschap overbrengen zoals deze bedoeld is.

Deze webinarserie bestaat uit drie webinars waarin het gendervraagstuk vanuit drie invalshoeken wordt benaderd:

Webinar 1 - Gender- en seksuele identiteit

Dit eerste webinar gaat in op het verloop van de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Aan de hand hiervan wordt uitleg gegeven over gender en seksuele diversiteit, zodat de kennis over taal en begrippen wordt vergroot. Genderidentiteit gaat over wat je bent, op basis van je eigen gevoel. Het gaat bijvoorbeeld over of je een jongen, een meisje, non-binair of anders bent. Seksuele diversiteit gaat over op wie je valt. Naast het aanreiken van kennis wordt middels oefening ook gewerkt aan bewustwording en inzicht in eigen normen en waarden, zodat je zo open en oordeelvrij mogelijk kan zijn als het thema gender en seksualiteit in je (tolk/vertaal) werk ter sprake komt.

Webinar 2 - Genderdysforie

In dit tweede deel staat genderdysforie centraal. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: Wanneer kun je 'last' krijgen van genderdysforie en wat is het precies? Wat is er in Nederland aan specifieke medische en psychische zorg voor personen met een genderidentiteitsvraagstuk? Wat gebeurt er wanneer iemand een (medische) transitie in gaat? Als je als tolk wordt ingeschakeld om te tolken bij een dergelijk proces wil je graag weten wat je kunt verwachten en dat geldt ook voor een vertaler bij een het vertalen van een medisch dossier over dat onderwerp. 

Webinar 3 - Genderaanduidingen in het Nederlands en in vertaling

Naarmate er meer aandacht is voor gendergelijkheid in de maatschappij, is er ook steeds meer vraag naar genderbewust, genderneutraal, of genderinclusief taalgebruik. In dit webinar bespreken we de huidige aanbevelingen en strategieën voor het Nederlands en staan we ook stil bij de strategieën die voor andere talen gehanteerd worden (uitgaande van genderloze talen zoals het Turks tot talen met grammaticaal geslacht zoals het Spaans). We eindigen met een overzicht van een aantal specifieke problemen waar vertalers en tolken mee geconfronteerd worden in meertalige settings en bij het gebruik van automatische vertaalsystemen. 

Leerdoelen

Webinar 1:

 • Kennis vergroten ten aanzien van gender- en seksuele diversiteit en terminologie (acroniem LHBTIQ+)
 • Kennis opdoen over de ontwikkelingen rond genderidentiteit in maatschappij
 • Bewustwording stimuleren t.a.v. normen en waarden op het gebied van seksualiteit als professional en privé
 • Aandacht en erkenning geven aan gedachten en emoties rondom gender- en seksuele diversiteit.
 • Kennis over bejegening en omgang met deze doelgroep

 Webinar 2:

 • De ontwikkelingsfasen van gendergevoel en genderidentiteit kennen
 • Thuis voelen in de terminologie over diversiteit, of je daar naar kunnen verhouden
 • Kennis hebben over (Vroeg)Signaleren van vraagstukken op gebied van genderidentiteit/gendergevoel
 • Over tools beschikken voor het oordeelloos vertalen/tolken aan ouders over gendergevoel
 • Kennis over de achtergrond/theorie over (medische) genderzorg

Webinar 3:

 • Inzicht hebben in het belang van genderinclusief taalgebruik
 • Inzicht hebben in bestaande strategieën en aanbevelingen voor genderneutraliteit en genderinclusiviteit in het Nederlands en andere talen
 • Inzicht hebben in mogelijke beperkingen van verschillende strategieën (zoals inclusiviteit versus neutraliteit) en de impact hiervan op vertalen en tolken

Nina Rimmelzwaan (zij/haar/die/diens) is gezondheidsbevorderaar seksuele gezondheid en maatschappelijk werker op het gebied van  gender- en seksualiteit. Nina adviseert en begeleidt docenten en professionals op het gebied van relaties, seksualiteit en gender bij de GGD regio Utrecht. Daarnaast biedt Nina counseling aan personen die vragen hebben over gender en seksualiteit met haar bedrijf Queer Counseling. 

Kim Horsnell is arts en psycholoog. In 2017 startte zij Check-in Genderzorg ( https://check-in-genderzorg.nl/) waar kinderen en jongeren worden begeleid bij genderidentiteit vraagstukken.

Joke Daems (die/diens) is universitair docent human-computer interaction in de empirische vertaal- en tolkwetenschap bij het departement Vertalen, Tolken en Communicatie aan de Universiteit Gent. Joke behaalde diens doctoraat in de vertaalwetenschap in 2016, met een focus op de verschillen tussen vertalen en post-editen door professionele vertalers en studenten. De rode draad doorheen diens werk is de invloed van technologie op het vertalen (zoals interactieve en adaptieve systemen of toepassingen voor literair vertalen). Meer recent focust Joke zich vooral op gender bias in automatische vertaalsystemen. Daarnaast werkt die sinds 2018 op vrijwillige basis als hoofd van de vertaaldienst van de International Quadball Association, waar genderinclusief taalgebruik een cruciale rol speelt. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
34343
Categorie
 
Contacturen
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Gender- en seksuele identiteit 14 jan. 2025 20:00u. - 22:00u.
Genderdysforie 21 jan. 2025 20:00u. - 22:00u.
Genderaanduidingen in het Nederlands en in vertaling 28 jan. 2025 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het eerste webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat (en nascholingspunten van de stichting RTGS) is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar stuur je het evaluatieformulier in.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Goed. De docenten staan op verschillende posities in de maatschappij en daardoor is de webinar echt veelomvattend en belicht alle mogelijke kanten van het onderwerp gendervraagstukken.'

'Ik vond de inhoud van alle drie de webinars zinvol en zeer divers.'

'Ik vond dit webinar ontzettend interessant, zowel persoonlijk als als professional. Ik was al aardig op de hoogte van termen en ontwikkeling maar ik heb echt veel nieuwe kennis verworven en ik ben mij meer bewust geworden hoe niet-neutraal talen vaak zijn.'

'Er wordt veel informatie gegeven. Er is ook veel bonvermelding, zodat het duidelijk is dat er niet zomaar wat geroepen wordt. Er wordt uitgelegd hoe ermee om te gaan in werksituaties, wat interessant is voor tolken. De sprekers zijn actief in het werkveld, hebben dus ook veel ervaring, wat positief is.'

Startdatum: 14 jan. 2025
 • PE 6
 • van 20:00 tot 22:00
 • 225,- (excl. BTW)
 • Online