Ggz-tolkvaardighedentraining I

Hulpverleners voeren hun gesprekken redenerend vanuit theoretische kaders. Zij gebruiken in gesprek veel psychologisch vocabulair en formuleren hun interventies op specifieke wijze. Aan de andere kant reageren patiënten in de ggz ook op een bij hun ziektebeeld passende specifieke wijze. Wanneer een tolk inzicht heeft in de kaders en ziektebeelden voorkomt dat weerstand en interne ruis tijdens het tolken. Tijdens deze eerste trainingsdag gaan we starten met het trainen van tolkvaardigheden. De trainingsdag is gerelateerd aan de webinars over stemmingsstoornissen & suïcidaliteit en verslavingsproblematiek ook wel stoornis in het gebruik van middelen genoemd in de DSM-5.

De leidraad van de trainingsdag vormt casuïstiek over diagnostische- of behandelgesprekken van patiënten met depressie, een manische episode of een stoornis in het gebruik van middelen. Aan de hand van dat wat zich voordoet tijdens de rollenspellen, richten we ons enerzijds op de het therapeutisch proces en meer specifiek de gesprekstechniek van de behandelaar en anderzijds op bewustwording van de effecten van de aangenomen tolkhouding.

Door middel van realistische spelsituaties tussen trainingsacteur en psychiater worden therapeutische interventies nader beschouwd. Deze interventies en gesprekstechnieken worden toegelicht en uitgediept. Aan de hand van observatie en feedback onderzoeken we mogelijke tolkhoudingen tijdens de gespreksvoering van behandelaars met patiënten die lijden aan genoemde stoornissen. We oefenen diverse tolkhoudingen, leren flexibel te zijn in de opstelling en alertheid te ontwikkelen op de effecten van de aangenomen houding. Tevens zal gefocust worden op tactisch assertief of juist passief gedrag van de tolk, altijd met het doel om het gesprek zoveel mogelijk het gesprek tussen behandelaar en patiënt te laten zijn en als tolk zo min mogelijk ruis te veroorzaken.

Leerdoelen

-        Je hebt inzicht gekregen in mogelijke tolkinterventies tijdens ggz-gespreksituaties en kunt bewuste professionele keuzes maken tijdens complexe communicatieomstandigheden.

-        Je weet welke opties je hebt wanneer zich agressie voordoet en hoe je jezelf in een veilige positie houdt.

-        Je bent je bewust van de afstand dan wel nabijheid die specifieke ggz-tolksituaties vereisen.

-        Je bent je bewust van het effect van meer/minder expressie en intonatie in jouw vertolking.

-        Je herkent specifiek gedrag behorend bij psychiatrische ziektebeelden en weet dit in de context te plaatsen.

Werkvormen

Er wordt gedurende de hele dag gewerkt met verschillende werkvormen: presentaties, rollenspelen met voorbeelden van gespreksvoering en oefeningen. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht, zoals het inbrengen van eigen ervaringen en het deelnemen aan oefeningen en rollenspellen.

Tijdens de oefensessies van deze training zijn een psychiater en trainingsacteur aanwezig. De trainingsacteur spreekt ook gebarentaal, zodat ook gebarentolken realistische situaties kunnen trainen.

Leesopdracht

De volgende leesopdracht bevindt zich in Mijn KTV>[Cursusnaam]>Documentatie

  • Hoofdstuk 2 De patiëntgerichte hulpverlener - Van Staveren
  • Hoofstuk 11 Omgaan met heftige emoties - Van Staveren

Voor deze voorbereidingsopdracht kun je pe-punten registreren. Meer hierover lees je onder het tabje ‘Punten’.

Rembrant Aarts

Rembrant Aarts is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van verschillende disciplines.
Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: transculturele psychiatrie, Global Mental Health, opleiding en onderwijs, forensische asielrechterlijke rapportages, EPA doelgroep, ongedocumenteerde migranten, complex psychotrauma en herstelgericht werken.

Hij is geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), psychotraumatherapeut (NtVP) en arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (KNMG). Rembrant Aarts is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP), Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), European Society of Traumatic Stress en de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.


Marijke Roelofsen

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen in de meest brede zin: COA, MOA (huidig GZA), Centrum ’45, IND, rechtbanken en advocatuur. Gedurende deze periode deed zijn ruime tolkervaring op bij maatschappelijk werk, de ggz en traumabehandelingen. 

Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Berdine Segers

“Als dochter van dove ouders groeide ik op met Nederlandse gebarentaal als moedertaal. Ik ben mij van kinds af aan bewust hoe belangrijk communicatie is. Tussen dove mensen en horende mensen maar ook tussen horende en doven mensen onderling. En dat de inhoud niet het belangrijkste is in een gesprek, want non-verbale communicatie kan veel meer overbrengen dan gesproken woorden. Na een opleiding in welzijnswerk, de toneelschool en meer dan 10 jaar gewerkt te hebben als actrice in oa. het Land van Ooit, theatergroepen voor kinderen en theaterprojecten voor volwassenen, heb ik in 2001 een post hbo-opleiding voor trainingsacteren gevolgd. Het voelde als een verliefdheid. Na afloop ben ik meteen voor aan de slag gegaan.

Ik ben nu 18,5 jaar aan het werk als actrice in trainingen, assessments en coachingstrajecten en kan met overtuiging zeggen dat ik me geen leuker beroep kan voorstellen.

In mijn werk kan ik mijn kennis over communicatie op een praktische wijze combineren met talent voor natuurlijk acteren. Door mijn plezier om met mensen te werken en de manier waarop ik mensen uitnodig om met mij te oefenen verlaag ik vaak de drempel. Ik ben ook maar een gewoon mens!"

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,75
Totaal
7,75

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Deze cursus is alleen te boeken via inschrijving voor het Totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz.


Dagprogramma:

09:00 uur          Aankomst, koffie en thee
09:30 uur          Start van de training 
11:00 uur          Pauze
11:20 uur          Vervolg training 
12:50 uur          Lunchpauze
13:30 uur          Vervolg van de training 
15:15 uur          Pauze
15:30 uur          Vervolg van de training 
17:00 uur          Einde


LOCATIE TRAININGSDAGEN

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Catering en lesmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.

tolkvaardigheden
Datum: 16 okt. 2024
  • PE 7.75
  • van 09:30 tot 17:00
  • 0,- (excl. BTW)
  • Nijkerk