Online lesmodule tolkhouding en tolkethiek

In deze online lesmodule wordt heel praktisch ingegaan op allerlei gesprekssituaties die het tolken lastig maken en hoe je daar als tolk mee om kunt gaan. De gedragscode dient als handleiding voor tolkinterventies, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Als tolk behoor je de gedragscode permanent te waarborgen. Als alle beëdigde tolken zich hier professioneel en nauwkeurig aan houden, wordt het verschil tussen opgeleide en niet opgeleide tolken goed zichtbaar en bouwen we samen aan de meerwaarde van ons beroep!

Wanneer een tolkgesprek rustig en gestructureerd verloopt, is het enige waarop je hoeft te letten de inhoud van de boodschap en de vertolking daarvan. Maar dat is lang niet altijd het geval...

Deze online lesmodule bestaat uit vijf praktische lezingen waarin allerlei handvatten worden aangereikt ten behoeve van het oplossen van lastige gesprekssituaties. Situaties waarin de gedragscode van de tolk in het gedrang komt en moeilijk gewaarborgd kan worden. Hoe kan je bijvoorbeeld garanderen dat je getrouw tolkt als mensen door elkaar heen gaan praten? Of wanneer mensen ruzie gaan maken met elkaar? En hoe ga je om met jouw geheimhoudingsplicht wanneer je hoort dat iemand voornemens is een strafbaar feit te plegen? Deze en vele andere voorbeelden komen aan de orde tijdens deze serie. 

Jouw gedragscode waarborgen en interveniëren tijdens een tolkgesprek kan soms afstandelijk en bot overkomen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Sommige tolken zeggen soms plots en bijna schreeuwend: "De tolk onderbreekt!", terwijl onduidelijk blijft waarom er onderbroken wordt. Andere tolken spreken over zichzelf in de eerste persoon: "Ik moet even om herhaling vragen". Zo hoort dat niet, je moet over jezelf spreken in de derde persoon. Behalve deze voorbeelden kunnen er nog veel meer dingen misgaan. Wanneer je tolkinterventies adequaat toepast en goed traint, kan je veel professioneler overkomen en het gesprek laten daar waar het hoort: bij de gespreksvoerders!

Veel valt en staat bij hoe jij jouw rol hebt ingeleid aan het begin van het gesprek en aan de manier waarop je intervenieert. Hier komen we in de loop van de serie telkens op terug. Ook zal het schakelen tussen tolken in de 1ste persoon/ interveniëren in de 3de persoon als een rode draad door de serie lopen.

Lesschema

De serie is opgebouwd aan de hand van de vier essentiële aspecten van de gedragscode van de tolk:

Lezing 1 - De introductie van de tolk en professionaliteit

Een goede introductie van de werkwijze van de tolk is dienend voor het goede verloop van het tolkgesprek. Als iedereen weet wat de regels van het spel zijn, is het gemakkelijker elkaar hierop te attenderen. De introductie legt de basis die nodig is voor het vertrouwen in de neutraliteit, onafhankelijkheid en geheimhouding van de tolk en is daarmee van essentieel belang om professioneel over te komen. 

In deze lezing worden de verschillende aspecten van de professionaliteit van de tolk besproken en worden diverse manieren getoond waarop je jouw werkwijze bij de gespreksvoerders kan introduceren.

Lezing 2 -  Waarom, wanneer en hoe interveniëren

De basis van een goede tolkinterventie is gelegen in een adequate introductie van jouw werkwijze (zodat je hier op kunt terugvallen) en het schakelen tussen tolken in de 1ste persoon/ interveniëren in de 3de persoon. Wanneer je tolkinterventies adequaat toepast en goed traint, kan je veel professioneler overkomen en het gesprek laten daar waar het hoort: bij de gespreksvoerders! 

Lezing 3 -  Getrouwheid

De getrouwheid van de vertolking kan door meerdere oorzaken onder druk komen te staan. Allereerst natuurlijk door een slechte notatie- en geheugentechniek, maar er kan ook van alles gebeuren aan de zijde van de gespreksvoerders wat het tolken lastig maakt: mensen praten door jou heen terwijl je nog niet bent uitgetolkt, mensen praten maar door en door, of ze worden boos op elkaar en willen niet meer naar elkaar luisteren. Allemaal heel vervelend.

Hoe ga je hiermee om? Hoe kun je op gepaste wijze assertief zijn en alles blijven tolken wat er wordt gezegd? Vragen om herhaling is namelijk geen fijne oplossing omdat je nooit garantie hebt dat hetzelfde wordt herhaald. Misschien weet de spreker niet meer wat hij zei of voegt hij nieuwe informatie toe. Tijdens deze lezing worden verschillende tolkstrategieën besproken.

Lezing 4 - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Je kan als tolk op allerlei manieren verleid worden om betrokken te raken bij de inhoud van het tolkgesprek. Dit kan gebeuren omdat er expliciet een vraag aan je gesteld wordt, bijvoorbeeld om naar jouw mening of kennis te vragen. Maar je kan ook betrokken raken omdat de inhoud van het gesprek bijvoorbeeld emotioneel heel veel bij jou opwekt of omdat één van de gesprekspartners zich sterk tot jou richt en ervan uitgaat dat jij haar/hem beter begrijpt dan de Nederlandstalige hulp- of dienstverlener. 

Wanneer jou iets wordt gevraagd dat niet tot jouw taken behoort, dan is dat meestal iets dat dienstbaar is aan de positie van één van beide gespreksvoerders. Er wordt jou gevraagd iets beter uit te leggen, om iemand gerust te stellen, om iets te benadrukken, om even mee te lopen naar de andere balie om iets te regelen, etc. Ook kan je te veel onderdeel van het gesprek worden wanneer je registerverschillen gaat overbruggen en veel meer doet dan tolken wat er gezegd wordt. 

Tijdens deze lezing worden diverse tolkstrategieën besproken waarmee je kan voorkomen dat je in een gesprek wordt betrokken en hoe je op een adequate doch vriendelijke wijze afstand kunt houden van de inhoud van het gesprek. Er worden veel voorbeelden aangehaald. Er worden passende tolkinterventies aangereikt voor lastige tolksituaties. In deze lezing wordt onderzocht hoe we dienstbaar onze eigen rol kunnen vervullen en uit de taken van de gespreksvoerders kunnen blijven.

Lezing 5 - Geheimhouding

Wantrouwen kan open communicatie in de weg staan. Daarom is de geheimhoudingsplicht van de tolk zeer belangrijk voor de totstandkoming van een volwaardige gespreksvoering. De tolk vermeldt dit uiteraard aan het begin van het gesprek, maar soms kan het nodig zijn de geheimhouding te benadrukken. Dat is één kant.

Aan de andere kant kan de geheimhoudingsplicht van de tolk ook als een last voelen. Wat te doen als je informatie over criminele activiteiten hoort? Of als je verneemt dat ouders hun dochter willen laten besnijden? Of je krijgt in de vreemde taal een hulpvraag toegefluisterd? Hoe ga je daar mee om?

En tot slot kan het ook zo zijn dat bepaalde gesprekken jou dusdanig aangrijpen dat je er voor jouw eigen verwerking écht even met iemand over moet praten. Deze drie verschillende aspecten van de geheimhouding worden in deze lezing besproken. 

Leerdoelen

De tolk weet:

 1. hoe te handelen in lastige gesprekssituaties;
 2. hoe de gedragscode op een profsssionele manier toe te passen;
 3. hoe hij kan waarborgen de boodschap getrouw te te tolken;
 4. hoe hij kan waarborgen en moet handelen teneinde onafhankelijk en onpartijdig over te komen;
 5. hoe hij de geheimhoudingsplicht moet interpreteren.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Gesprekstolken.

Marijke Roelofsen

Van oorsprong juriste. Gevormd tot gespreks- en gerechtstolk en tot mediator. Ervaring opgedaan in zeer verscheidene werkomgevingen en gesprekssferen. Getolkt voor rechtbanken, notarissen, advocaten en politie. Voor artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Voor internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties en voor topambtenaren van binnen- en buitenlandse ministeries.
Marijke heeft meerdere trainingen ontwikkeld op het gebied van tolkvaardigheden, tolkhouding en tariefberekenen. Zij begeleidt ook intervisiegroepen van tolken. De focus ligt altijd op het professioneel handelen van de tolk: doeltreffend communiceren, in je rol blijven, reflecteren op eigen handelen en grenzen. Door veel voorbeelden en vertaling van de theorie naar praktijksituaties, worden cursisten gestimuleerd om uit hun comfort zone te stappen en te proberen dingen anders te doen dan ze gewend zijn.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 5 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 6 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). U ziet de spreker en de presentatie in beeld. De hand-outs van deze presentaties bevinden zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account.


Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 5 uur en 58 minuten
Beschikbaarheid opnames: 6 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: Deze termijn wordt niet verlengd, tenzij daar zwaarwegende redenen aan ten grondslag liggen.


Details 
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 5 hand-outs van de lezingen en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan uw account. Desgewenst kunt het boek Tolktechnieken en Deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken aanschaffen als naslagwerk. Hierin worden ook diverse oefeningen beschreven en voorbeelden van notatietechniek gegeven.


Certificaat van deelname:
U ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van uw KTV-account treft u ook het evaluatieformulier aan.

Tip 1! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat u weet wat er verwacht wordt.

Tip 2! Het is aanbevolen om na iedere lezing een stukje van uw formulier in te vullen. U weet dan nog waar de lezing over ging, wat u ervan vond en wat u is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op uit uw evaluatieformulier kan zien dat u daadwerkelijk de inhoud van de lezingen heeft beluisterd en begrepen. U kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

Uit uw evaluatieformulier moet per lezing blijken:

 • wat u geleerd heeft;
 • wat u van de spreker vond;
 • waar het over ging (in uw eigen woorden);
 • hoe de presentatie was opgebouwd;
 • een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • in welke mate de inhoud relevant was voor uw tolkpraktijk.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet worden speciaal ontwikkeld t.b.v. tolken en vertalers, maar kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

De taalsector is erg breed. Je kan werken als tolk, vertaler, taaltrainer, copywriter, redacteur, journalist, editor, communicatiemedewerker… De scholingsactiviteiten van KTV sluiten aan bij de verschillende werkgebieden. Immers, iemand die nu als vertaler werkt, kan zich willen omscholen tot taaltrainer, een redacteur kan beslissen ook vertaalactiviteiten te gaan verrichten, een tolk kan beslissen ook vertaler te willen worden, etc. Taalprofessionals kiezen er vaak voor om zowel een deeltijdbetrekking aan te gaan, als te opereren als freelancer. Het beheersen van diverse vaardigheden versterkt de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep.

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten. Maar het betekent niet dat er geen mensen aan KTV-cursussen kunnen deelnemen die niet in aanmerking komen voor deze punten. 

'Heel leerzaam en  nuttig!!! Super interventies waarvan kan je zo veel leren en meteen in praktijk toepassen! Bedankt Marijke voor deze webinars!'

'Ik vond dat de spreker alle onderdelen goed en met praktijk voorbeeld uitlegde. Dat maakt de inhoud toegankelijk en begrijpelijker.'

'De presentatie zit vol met praktische informatie, tips, zin voor zin uitgeschreven voorbeelden van de interventies, en 'to the point'. Ik beoordeel dus deze presentatie als een zeer goede, inspirerende en erg boeiend. Het stimuleert mij om de introductie op de manier te doen die uitgelegd en onderbouwd werd tijdens de webinars. Hoe meer tolken deze manier gaan toepassen hoe beter.'

'Ik vind Marijke een goede spreker en heb veel bewondering voor haar ervaring als tolk en voor haar niveau van de Nederlandse taal.'

Direct beschikbaar
 • PE 6
 • 195,- (excl. BTW)
 • Online

Opties bij deze cursus

 • Handboek tolktechnieken: + € 23,00

  Een gedegen en praktisch handboek voor gesprekstolken