Revisiegroep notariële terminologie (Engels)

Heb je de Online lesmodule Notariële kennis, aktes en jargon gevolgd of ben je ermee bezig? Dan kan je deelnemen aan een revisiegroepje van collega's Engels die de vertaling van de begrippenlijsten met elkaar gaan bespreken. De werksessies worden begeleid door een procesbegeleider die vooraf de meest lastig te vertalen termen inventariseert en zorgt voor een opgeschoonde lijst waarin de vertalingen van de groepsleden zijn samengevoegd. In 8 online sessies van 2,5 uur worden de 11 lijsten doorgenomen.

De sessies beginnen wanneer zich 8 tolken/vertalers aangemeld hebben. Bij belangstelling kun je een mail sturen naar info@ktv-kennisnet.nl of je direct inschrijven via deze webpagina. De data worden via een datumprikker vastgesteld. 

Intercollegiale toetsing (een vorm van intervisie) is een erkende PE-activiteit voor tolken en vertalers, waarmee in vijf jaar tijd 20 PE-punten te verdienen zijn in de categorie 'overige bijscholing'. Deze activiteit in de vorm van een online workshop bestaat uit het bespreken van de best mogelijke vertalingen van begrippen binnen een bepaald vakgebied met vakgenoten. De nadruk ligt hierbij op jargon dat niet één-op-één te vertalen is omdat de context ervan anders is in Nederland dan in het desbetreffende andere land. De intercollegiale toetsing is gericht op de combinatie van het Nederlands en één specifieke andere taal. Aan de workshop mogen conform de regels 5 tot maximaal 8 deelnemers meedoen, opdat het geen Babylonische spraakverwarring wordt.

Alle deelnemers hebben in het verleden deelgenomen aan of volgen momenteel de online lesmodule Notariële kennis, aktes en jargon. Dit impliceert dat alle deelnemers beschikken over 11 lijsten met in totaal 2.535 begrippen. Voorafgaand aan de online workshops vertalen zij de bijbehorende begrippenlijst en uploaden deze via Mijn KTV. Zij geven in hun lijst aan welke 20 termen daarvan volgens hen het moeilijkst te vertalen zijn. De intervisiebegeleider verwerkt de individuele lijsten tot de te bespreken 'masterlijst' (waarin sommige begrippen dus op meerdere manieren kunnen zijn vertaald) en stelt op basis van de individuele top 20 vertaaldillema's een gemiddelde top 20-lijst van vertaaldillema's op.

De 11 lijsten worden in acht sessies besproken:

1. Aandelenoverdracht

2. Akte van oprichting en statuten

3. Huwelijkse voorwaarden & partnerschapsvoorwaarden + Samenlevingscontracten

4. Hypotheek & levering

5. Levenstestament & wilsbekwaamheid

6. Schenking & Volmachten

7. Stichtingen en verenigingen

8. Verklaring van erfrecht + Testament

De data van de sessies worden bekend gemaakt zodra zich voldoende deelnemers aan de desbetreffende sessie hebben ingeschreven.

Tijdens de online workshop nemen de deelnemers de tweetalige woordenlijst in tweeënhalf uur tijd groepsgewijs door onder begeleiding van de intervisiebegeleider, Deze zorgt ervoor dat men niet te lang stilstaat bij een bepaalde term, 'bij de les blijft' (c.q. tijdens de workshop geen andere zaken bespreekt dan de terminologie) en dat alle deelnemers aan de activiteit voldoende aan het woord komen. De voertaal is hierbij het Nederlands of een andere taal die de intervisiebegeleider machtig is.

De gemiddelde top-20 lijst van vertaaldillema's wordt als eerste behandeld, vervolgens buigen de deelnemers zich over de resterende begrippen waarover de meningen verdeeld zijn. Hierbij proberen de cursisten onderbouwde consensus te bereiken over de meest passende vertaalvarianten voor specialistische Nederlandse begrippen, waarbij zowel de Nederlandse context, als de context van het land van de doeltaal steeds in het achterhoofd worden gehouden.   

Lesschema

De workshop duurt tweeënhalf uur en halverwege wordt een pauze ingelast van maximaal 10 minuten.

Leerdoelen

De deelnemers verdiepen hun kennis van de meest passende terminologie in notariële vertalingen en hun inhoudelijke kennis van de desbetreffebde wetgeving en rechtshandelingen in Nederland en het betreffende andere land.

Relevantie

Het achterliggende doel is het zoveel mogelijk uniform maken van (goede) vertalingen, die recht doen aan hun specifieke nationale context. Hoe meer tolken en vertalers dezelfde (meest passende) termen hanteren, des te kleiner is de kans op verwarring door verschillen.

Voertaal

Engels en Nederlands

Vertaalopdracht

Alle deelnemers hebben voorafgaand aan de sessies de desbetreffende lijsten naar beste kunnen vertaald. Twee weken voor de sessie waarin de lijst(en) besproken gaan worden, upload je jouw vertaalde lijst(en) via Mijn KTV en arceer je de 20 begrippen die je het lastigst vond om te vertalen. De intervisiebegeleider stelt aan de hand van alle ingezonden lijsten een tijdens de workshop te bespreken lijst op, waarvan de grootste 20 vertaaldillema's en de termen die op verschillende manieren door de deelnemers zijn vertaald als eerste in de worksessie worden behandeld.

De begeleider Petr Hora is beëdigd tolk-vertaler Tsjechisch en is door het Bureau Wbtv erkend als intervisiebegeleider. Hij begeleidde eerder revisiegroepen met collega-tolken-vertalers Tsjechisch en Slowaaks en werkte deze methode van intercollegiale toetsing samen met hen en KTV verder uit tot een effectieve en praktische methode om tot uniform en volledige lexiconlijsten te komen waar alle deelnemers veel profijt van hebben.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie
Contacturen
20,00
Voorbereiding
 
Totaal
20,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de meeting ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de meeting zodat je deze kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die (eventueel) ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op jouw scherm. De begeleider kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. 

Geen opname
Tijdens de livewebmeeting kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan elkaar. Live deelname is verplicht, er wordt geen opname van deze meetings gemaakt.

Evaluatie en certificering
Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten is het vereist dat je
1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 

Wat heb ik nodig om een meeting bij te wonen?
Om een meeting bij te wonen, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. Bij meetings is een webcam aanbevolen.

In overleg
  • PE 20
  • van 19:45 tot 22:15
  • 450,- (excl. BTW)
  • Online