Online lesmodule Vreemdelingenrecht

Veel tolken en vertalers worden veelvuldig ingezet door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de vreemdelingenpolitie en vreemdelingenrechtadvocaten, om maar een aantal organisaties te noemen. Tolken die in vreemdelingenrechtelijke praktijken worden ingezet, krijgen te maken met vreemdelingenrechtelijk vakjargon van bijvoorbeeld juridische aard, politionele aard en hulpverlenende aard.
Met deze online lesmodule kom je alles te weten over toegang en visa, rechtmatig verblijf, asielrecht, fraude & taalanalyse, het 1F Vluchtelingenverdrag en nog veel meer!

Je kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze online module, worden de opnames en documentatie binnen 24 uur aan jouw KTV-account toegevoegd. Je hebt 12 maanden de tijd om de module af te ronden.

Deze online kennismodule focust op de linguïstische en procedurele kennis die een tolk (en vertaler) in vreemdelingenzaken nodig heeft bij de diverse ketenpartners voor wie hij tolkt. Aansluitend biedt de terminologielijst de mogelijkheid om een goed terminologisch arsenaal op te bouwen in de werktalen van de tolk/vertaler. Ook zal de module de deelnemer handvatten bieden om zelf onderzoek te doen naar actuele kennis en jurisprudentie binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht.

Inhoud

Deze onlline module bevat 15 online lezingen over procedures en jargon die in het vreemdelingenrecht aan de orde zijn, uitgebreide begrippenlijsten in de Nederlandse taal en achtergrondinformatie. De module is uitermate geschikt voor wie zich in deze interessante materie wil verdiepen.

Lezingen:

 • Toegang en visa
 • Rechtmatig verblijf
 • De verblijfsvergunning regulier 
 • Asielrecht: wet- en regelgeving
 • Asielrecht: de beoordeling van de asielaanvraag 
 • Asielrecht: praktische aspecten van de asielprocedure
 • Vreemdelingenbewaring 
 • Vertrek en terugkeer 
 • Fraude en Taalanalyse
 • 1F Vluchtelingenverdrag
 • Mensenhandel: vanuit opsporingsperspectief
 • Mensenhandel: vanuit slachtofferperspectief
 • Mensenhandel: vanuit juridisch perspectief
 • Kinderen in het vreemdelingenbeleid
 • Geloofsgerelateerde asielgronden en asiel LHBTI

Bij alle lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal (1004 begrippen).

In de begrippenlijsten komen termen voor die gedurende de lezing voorkomen en die in het leesmateriaal te vinden zijn. De lijsten zijn niet uitputtend; je kunt zelf termen toevoegen indien gewenst. Je kunt voor de zelf toegevoegde termen geen extra pe-punten registreren.

Leerdoelen

 • De deelnemer heeft zich zo veel mogelijk het jargon en de nuances ervan die in het vreemdelingenrecht gebruikt worden, eigen gemaakt.
 • De deelnemer heeft inzicht gekregen in de procedures die in het vreemdelingenrecht gevolgd moeten worden.
 • Door het bestuderen van de begrippenlijsten heeft de deelnemer inzicht gekregen in de begrippen die veelvuldig in het kader van vreemdelingenrecht gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.
 • [Optioneel] Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in een vreemde taal heeft de deelnemer inzicht gekregen in het jargon in het vreemdelingenrecht zoals gebruikt wordt in die tweede taal. Bovendien heeft de deelnemer hierdoor meer inzicht gekregen in waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in jouw KTV-account. Hier zie je diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor jouw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap tref je ook het Instructieblad aan. Lees dit eerst rustig door.

Leesopdracht:

 • Je ontvangt bij de 15 lezingen een digitaal portfolio. Dit is achtergrondinformatie die door de docenten relevant geacht wordt bij de onderwerpen. In jouw KTV-account vind je een document waarop vermeld staat welk leesmateriaal verplicht is en welk leesmateriaal facultatief is en als naslagwerk gebruikt kan worden. Deze informatie en het betreffende leesmateriaal vind je tevens per lezing in elk afzonderlijk lespakket terug.
  De verplichte literatuur bedraagt 107 pagina's (5,25 pe).

Vertaalopdracht (optioneel)

Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 15 lijsten, in totaal 1004 begrippen. Graag de 15 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden in jouw KTV-account. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebt 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.

Werk je met twee vreemde talen en wil je in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boek je deze uitbreiding van de module via deze pagina. Je ontvangt dan een extra certificaat met 4 pe-punten.

Als je de vertaalopdracht niet gaat maken, stuur dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.

De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door jou vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Evaluatie

Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.
Uit jouw evaluatieformulier moet blijken:

 • Wat je geleerd hebt;
 • Wat je van de spreker vond;
 • Waar het over ging (in je eigen woorden);
 • Hoe de presentatie was opgebouwd;
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • In welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolk- of vertaalpraktijk.

 

Toegang en visa

Hans Rispens

Rechtmatig verblijf

Hans Rispens

De verblijfsvergunning regulier

Paul Stieger

Asielrecht: wet- en regelgeving

Paul Stieger

Asielrecht: de beoordeling van de asielaanvraag

Paul Stieger

Asielrecht: praktische aspecten van de asielprocedure

Paul Stieger

Vreemdelingenbewaring

Florimond Wassenaar

Vertrek en terugkeer

Marq Wijngaarden

Fraude en Taalanalyse

Gerard Tolsma

1F Vluchtelingenverdrag

Marieke van Eik

Mensenhandel: vanuit opsporingsperspectief

Gert Buist

Mensenhandel: vanuit slachtofferperspectief

Sandra van den Berg

Mensenhandel: vanuit juridisch perspectief

Annet Koopsen

Kinderen in het vreemdelingenbeleid

Paul Stieger

Geloofsgerelateerde asielgronden en asiel LHBTI

Paul Stieger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
23,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
5,25
Vertaalopdracht
4,00
Totaal
32,25

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

 Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je moet alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • Je kunt aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvang je een certificaat met 28,25 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Als je de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boek je dit via deze pagina. Je ontvangt dan een apart certificaat met 4 extra pe-punten.

 

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 15 opnames aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd. Je kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). Je ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van jouw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 23u1m
Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: Je mag maximaal drie maanden verlengen. Je kunt dit in één keer boeken, maar je kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Details 
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in jouw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 15 lespakketten met daarin de hand-out van de lezing en de bijbehorende literatuur, een instructieblad, een Excel-begrippenlijst en een beknopte beschrijving per lezing met profielbeschrijving van de sprekers. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan jouw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames


Certificaat van deelname:
Je ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 

Let op! Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je moet alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van). Je kunt wel aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvang je een certificaat met 28,25 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van jouw KTV-account tref je ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van jouw formulier in te vullen. Je weet dan nog waar het webinar over ging, wat je ervan vond en wat je is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op jouw evaluatieformulier kan zien dat je daadwerkelijk de inhoud van de lezingen hebt beluisterd en begrepen. Je kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief insturen.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

Zo ook deze specifieke cursus welke geheel focust op het Nederlandse vreemdelingenrecht. Deze module omvat informatie die zeer relevant is voor mensen die een baan ambiëren bij organisaties als de COA, IND of VluchtelingenWerk Nederland.

Ook mensen die bezig om hun taalbeheersing op een hoog niveau te brengen en in hun werk te maken krijgen met vluchtelingen of de asielprocedure, kunnen veel baat hebben bij deze cursus.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten.

paspoort op atlas
Direct beschikbaar
 • PE 32.25
 • 575,- (excl. BTW)
 • Online