Specialisatie 'Tolken in de jeugdzorg'

Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de (gebaren)tolk. Je komt voor de meest uiteenlopende en ingewikkelde zaken te staan. Regelgeving, besluitvorming en vaktermen zijn voor jou als tolk niet altijd even inzichtelijk. Bovendien voeren emoties bij de klant vaak de boventoon. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond van de interventies van de jeugdzorg begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Hoe vertaal je alle informatie niet alleen correct, maar zorg je tegelijkertijd dat deze informatie begrijpelijk is voor de klant? En hoe zorg je dat je zelf niet emotioneel betrokken raakt bij de situatie?

LET OP! Deze specialisatie bestaat voor gesproken taaltolken, tolken NGT en schrijftolken uit 4 webinars en 2 trainingsdagen.

Inleiding

Gesproken taaltolken, tolken NGT en schrijftolken behoeven, om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren, kennis van het veld waarin ze werken. Deze specialisatie biedt handvatten voor tolksituaties binnen de jeugdzorg. Zo gaat de cursus onder andere in op de wet- en regelgeving binnen de jeugdzorg, opvoedkundige problematiek binnen gezinnen met een ouder en/of kind met een licht verstandelijke beperking, (v)echtscheiding en kindermishandeling.

Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de kennis, aanpak en gesprekstechnieken van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:

 • de achtergrondinformatie beter kan plaatsen als er beslissingen worden genomen en begrijpt hoe deze beslissingen tot stand zijn gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn.
 • weet welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen.
 • weet welke kenmerken bij deze doelgroep horen en welke gesprekstechnieken bij deze doelgroep ingezet kunnen worden. 
 • weet welke problematiek er rond vechtscheidingen speelt en wat dit vraagt van de aanpak van professionals binnen de jeugdzorg.
 • weet wat verstaan wordt onder kindermishandeling en wat dit vraagt van de aanpak van de professional.

Het curriculum bestaat uit een combinatie van vier webinars van ieder twee uur en twee cursusdagen van zes lesuren.

Lesschema

Webinar 1: Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat vechtscheidingen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn voor kinderen en welke fases en patronen er te herkennen zijn bij vechtscheidingen. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de specifieke aanpak die dit vraagt van een professional binnen de jeugdzorg. De theorie zal uitgelegd worden op basis van casuïstiek uit de jeugdzorg. Meer informatie

Webinar 2: Tolken voor ouders en/of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal afwisselend casuïstiek verteld of bekeken worden en informatie geven worden over kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De informatie zal gericht zijn op specifieke kenmerken en wat dit betekent voor de begeleiding van deze doelgroep. Meer informatie


Webinar 3: Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal een gezin met anderstalige gezinsleden gepresenteerd en gevolgd worden. Aan de hand van dit gezin zullen de verschillende routes besproken en gevolgd worden die een gezin kan hebben binnen jeugdzorg. Tijdens de bespreking van de verschillende mogelijkheden zullen uitstapjes gemaakt worden met daarin kennis over de juridische kaders. Meer informatie

Webinar 4: Veiligheid binnen jeugdzorg 

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat kindermishandeling is, wat de signalen en de gevolgen zijn. Daarbij zullen de stappen van de meldcode behandeld worden en de verantwoordelijkheid van de professional in de jeugdzorg toegelicht worden. Meer informatie

Trainingsdag 1: Tolken voor anderstaligen of doven in de jeugdzorg: formele werksituaties

Deze trainingsdag koppelt de theorie uit de eerste twee webinars aan de praktijk van de tolk. Dilemma's uit het werkveld worden besproken. Hoe beïnvloeden tolk- en hulpverleningsprocessen elkaar? Deelnemende tolken kunnen hun vragen stellen aan hulpverleners uit de praktijk: want wat maakt het in aanraking komen met de jeugdzorg juist extra zwaar voor anderstaligen? Wat is typerende problematiek? Welke specifieke vaardigheden vraagt dit van de tolk? Voor tolken die tolkdiensten binnen rechtbankzittingen van jeugdzorg verrichten is het goed om te weten welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen. Doel is dat tolken beter weten wat ze kunnen verwachten op de rechtbank. Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en houvast voor tolksituaties binnen de jeugdzorg. Meer informatie

Trainingsdag 2: Tolken voor anderstaligen of doven in de jeugdzorg: hulpverleningssituaties

Deze trainingsdag koppelt de theorie uit de laatste twee webinars aan de praktijk van de tolk. Deelnemende tolken kunnen hun vragen stellen aan een zeer ervaren jeugdhulpverlener. Ook worden taal- cultuurspecifieke situaties besproken. We staan ook stil bij de verschillende problematieken en het begrip 'destructief recht': wat ligt bij ouders, bij de kinderen, wat is de impact van anderstaligheid, en eventueel licht verstandelijke beperking? Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en praktisch houvast voor tolksituaties binnen de jeugdzorg. Meer informatie

Leesopdracht

Neem voor de eerste trainingsdag de 'Kijk op de Kinderbescherming 2021' door. Deze is te vinden via de link: https://magazines.kinderbescherming.nl/jaarbericht/2022/01/index

(Tolken NGT en schrijftolken ontvangen hier geen nascholingspunten voor.)

Schrijfopdracht

Casus beschrijven t.b.v. trainingsdagen

Beschrijf voor de eerste trainingsdag een bedachte of meegemaakte situatie waarin je tolkte binnen een jeugdhulpverleningssetting gerelateerd aan de onderwerpen van de webinars. Beschrijf daarbij de gezinssamenstelling, leeftijden, welke taal? Benoem het doel van het gesprek voor de klant, voor de hulpverlener en ook jouw doel als tolk. Beschrijf een beperkt aantal dilemma’s waar je tegenaan bent gelopen, of zou kunnen lopen. Echter: schrijf deze dilemma’s op in een vraagvorm!

Maximaal 1 A4 per casus. Uiterlijk 5 dagen voor de trainingsdag uploaden in jouw KTV-account.

Webinarserie

 • Merel Veen: (Webinar 1 Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg)

  'Mijn naam is Merel Veen. Sinds 2009 ben ik werkzaam binnen de jeugdbescherming. Bijna 10 jaar heb ik gewerkt als jeugdbeschermer in de regio Noord- en Zuid kennemerland(Haarlem en omgeving). Daarna heb ik gewerkt als gebiedsmanager bij de William Schrikker Jeugbescherming. Sinds april ben ik een van de trainers van het expertisecentrum van Partners voor Jeugd een samenwerking van verschillende partners werkzaam binnen de jeugdbescherming waaronder de Jeugd- en Gezinsbeschermers en de William Schrikker JBJR.

  In mijn tijd als jeugdbeschermer was ik daarnaast mentor en ben ik betrokken geweest bij het opzetten van een intensieve samenwerking tussen de verschillende ketenpartners binnen de jeugdhulp in de regio.

  Mijn expertise op het gebied van complexe echtscheidingen heb ik opgedaan als jeugdbeschermer omdat ik daar veel gezinnen begeleidde waarbij ouders verwikkeld waren in complexe scheidingen. Het is elke keer een puzzel om te zorgen dat ouders kunnen kijken naar wat hun kinderen nodig hebben en dus door de boosheid en het verdriet rondom de scheiding kunnen heen kijken.'

   

 • Marjoke Haak: (Webinar 2 Tolken voor ouders en of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg)

  'Werken met mensen in kwetsbare omstandigheden staat centraal in mijn werk als jeugdbeschermer. Dat vraagt om een gerichte aanpak zoveel als mogelijk samen met het eigen netwerk van het kind/de jongere. Samenwerken met de mensen, hun netwerk en de eventueel betrokken instanties is van groot belang. In het delen van informatie, samenwerken, daar waar mogelijk eigen regie en waar nodig ondersteuning zit in mijn visie de basis voor een succesvol traject.

  Sinds 2016 werk ik daarnaast als supervisor en trainer. Een rol die bij me past en waar ik veel voldoening uit haal. Het is mijn doel om collega’s te zien groeien in hun rol als professional en zelf te laten ontdekken wat hun helpt om het werk op een manier te doen die bij hen past en zo in hun kracht te komen. Om als professional het werk goed te kunnen doen is het daarnaast voor mij belangrijk om te reflecteren met mijn collega’s en te blijven leren zodat je samen het werk daar waar nodig kan aanpassen aan nieuwe inzichten, afspraken en regelgeving. Met als gouden regel, doe wat werkt.'

 • Tanja Mekkelholt: (Webinar 3 Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg)

  'Sinds 2020 ben ik werkzaam als jurist bij Partners voor Jeugd. Ik adviseer jeugdprofessionals over de juridische kaders van het jeugdrecht en geef trainingen op dit gebied. Vaak is er onduidelijkheid over bijvoorbeeld omgangsregelingen, de machtiging tot uithuisplaatsing en voogdij. Bij de beantwoording van vragen hierover maak ik dankbaar gebruik van mijn jarenlange ervaring bij het Gerechtshof Amsterdam waar ik als griffier heb gewerkt in het familierecht. Mijn ervaring als advocaat op het gebied van civielrecht komt daarbij eveneens goed van pas. Naast jurist ben ik ook drs. Franse taal- en letterkunde en ik beschik dan ook over veel ervaring met het communiceren in een tweede taal.'


 • Natalie Brandenburg: (Webinar 4 Veiligheid binnen jeugdzorg)

  'Inmiddels werk ik 19 jaar in de zorg. Ik ben begonnen in de volwassenenpsychiatrie en heb al snel de overstap gemaakt naar de jeugdzorg, waar mijn passie ligt. De eerste paar jaar heb ik dit gedaan binnen de residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie en alweer 15 jaar geleden maakte ik de overstap naar het gedwongen kader. Ik ben zowel binnen de jeugdbescherming als de jeugdreclassering actief geweest als werker bij verschillende gecertificeerde instellingen, waarvan 8 jaar voor de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, onderdeel van Partners voor Jeugd.

  In 2022 heb ik binnen Partners voor Jeugd de overstap gemaakt naar Expect Jeugd en ben daar als trainer gestart. In eerste instantie deed ik dit naast mijn werk als jeugdbeschermer en sinds oktober 2023 ben ik fulltime werkzaam als trainer. Ik ben trots op het werk en de werkers binnen de jeugdzorg en voel een sterke binding met zowel de doelgroep als met de werkers. Dit maakt dat ik ervan geniet om aan de slag te gaan met onderwerpen die leven in het werkveld en het toerusten van zorgmedewerkers om hun werk met plezier en zelfvertrouwen uit te kunnen voeren.'

Trainingsdagen

 • Sebastiaan Boogaard is onder meer tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Werkervaring deed hij binnen de hulpverlening op bij Buro Slachtofferhulp, De Waag, Jeugdzorg, Jeugdbescherming (Gezinsvoogdij) en een instelling voor psychosociale thuiszorg. Tevens heeft hij een praktijk waarin hij therapie geeft, met name gericht op ouder-kind en gezinsrelaties als gevolg van trauma of andere schokkende gebeurtenissen.

  NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien".

  Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

Twee ervaringsdeskundigen uit de Jeugdzorg:

 • Dirk-Jan Vonk (trainingsdag 1)
  Raadsonderzoeker bij Raad voor de Kinderbescherming.
 • Marije de Boer (trainingsdag 2)

  Gediplomeerd verpleegkundig specialist GGZ. Momenteel werkzaam bij GGZ Delfland bij de poli kinder- en jeugdpsychiatrie. Hiervoor 12,5 jaar lang gewerkt binnen een justitiële jeugdinrichting en jeugdzorg.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
20,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,50
Schrijfopdracht
0,25
Totaal
20,75
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33512
Categorie
 
Contacturen
20,000
Schrijfopdracht
0,250
Totaal
20,25

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Webinar 1: Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg 24 sep. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: Tolken voor ouders en of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg 1 okt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3: Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg 8 okt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: Veiligheid binnen jeugdzorg 15 okt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Trainingsdag 1: Tolken voor anderstaligen of doven in de jeugdzorg: formele werksituaties 12 nov. 2024 09:30u. - 17:00u.
Trainingsdag 2: Tolken voor anderstaligen of doven in de jeugdzorg: hulpverleningssituaties 10 dec. 2024 09:30u. - 17:00u.
WEBINARS
 
De webinars vinden plaats van 20.00 - 22.00 uur.
 
Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het eerste webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het betreffende webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.


TRAININGEN

De twee trainingsdagen vinden plaats van 9:30 tot 17:00 uur.

Locatie trainingsdagen:

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

OVERIGE INFORMATIE

 • Catering is bij de prijs inbegrepen.
 • Maximaal 12 deelnemers.

EVALUATIE
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten / nascholingspunten door de stichting RTGS is het vereist dat je
1) de livewebinars volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt;
2) de trainingsdagen bijwoont; én
3) het online evaluatieformulier invult (voor wat betreft de webinars). Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > De betreffende cursus > Evaluatie.

NB: Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar en het evalueren daarvan stuur je het ook definitief in.

"Uitstekend, zoals altijd hier."

"Ik heb veel gereedschap gekregen om er mee aan de slag te gaan."

"Ik werd als tolk goed aan het nadenken gezet."

"Uitstekend!"

"SUPERLEUKE TRAINING! INSPIRERENED, HELDER en LEERZAAM!"

"Zeer goede docenten."

"Ik heb veel 'gereedschap' gekregen om ermee aan de slag te kunnen in de praktijk."

"Uitermate boeiend, de tijd ging ontzettend snel!"

jeugdzorg
Startdatum: 24 sep. 2024
 • PE 20.75
 • van 20:00 tot 22:00
 • 770,- (excl. BTW)
 • Online en in Nijkerk